Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika
Jakie dokumenty przy rozliczeniu dofinansowania firmy?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jakie dokumenty przy rozliczeniu dofinansowania firmy?

Podziel się tym artykułem:   

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jakie dokumenty muszą dołączyć do wniosku rozliczającego otrzymane wcześniej dofinansowanie na rozwój biznesu. Wyjaśniamy krok po kroku.

Wymagane dokumenty rozliczeniowe

Do dokumentów rozliczeniowych należy zaliczyć wniosek o płatność i sprawozdanie z realizacji projektu lub też sam wniosek zawierający elementy sprawozdania. Wyróżnia się trzy rodzaje wniosków o płatność: wniosek o płatność zaliczkową, pośrednią (częściową) oraz końcową. Ten ostatni należy do najczęściej stosowanych. Wniosek o płatność końcową wraz ze sprawozdaniem końcowym dotyczy całości projektu i opisuje wszystkie zrealizowane etapy. Ten rodzaj dokumentu składa się zazwyczaj do 25/ 30 dni od zakończenia projektu. 

Należy również zwrócić uwagę na resztę dokumentów, które stanowią niezbędny element do pełnej i przejrzystej deklaracji poniesionych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Umowy na wykonanie prac lub dostawy oraz faktury zakupu to dwa kluczowe dokumenty realizacji projektu. Wśród pozostałych wymienia się m.in. dokumentację potwierdzającą wybór dostawcy w sposób przejrzysty i gospodarny, dokumenty potwierdzające dokonanie przelewu, protokół odbioru lub dowód przyjęcia środka trwałego (OT) – potwierdza fizyczne nabycie danego dobra. 

Wystarczy pamiętać i skrupulatnie stosować się do dwóch głównych zasad w trakcie realizacji danego projektu i dokumentowania poniesionych wydatków. Wszystkie daty w dokumentach rozliczeniowych muszą zgadzać się z terminami danego działania przyjętymi w harmonogramie i kosztorysie zawartymi w umowie dotacyjnej. Niezwykle istotna jest również zgodność dokumentów z formalno-prawnymi wymogami (poprawne adresy, nazwy, NIP-y dostawcy i odbiorcy, prawidłowe daty, numery dokumentów księgowych, podane kwoty netto, brutto oraz kwoty VAT). 

Zakupy poza granicami kraju

Przedsiębiorca, który decyduje się na dokonanie zakupów zagranicą powinien pamiętać o zebraniu dokumentacji celnej oraz informacji o kursie waluty zarówno z dnia księgowania faktury jak i z dnia dokonania przelewu. Przy czym należy pamiętać, że po przeliczeniu kosztów w walucie obcej na złotówki (zgodnie z wymienionymi kursami) za koszty kwalifikowane uznaje się kwotę niższą. 

W przypadku zakupu używanych środków trwałych należy złożyć oświadczenie, że w okresie siedmiu lub dziesięciu lat poprzedzających wniesienie wniosku o dofinansowanie, środek ten nie został nabyty z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Często wymagana jest również wycena niezależnego rzeczoznawcy. 

W przypadku wykrycia pewnych błędów w sposobie ujęcia kosztów oraz wskaźników w dokumentacji aplikacyjnej, warto wiedzieć, że istnieje możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie i kosztorysie. W tym celu należy przygotować odpowiedni aneks do umowy, tak aby uzyskał on następnie akceptację instytucji przyznającej wsparcie.

Podziel się tym artykułem: