Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jakie dokumenty przy rozliczeniu dofinansowania firmy?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jakie dokumenty przy rozliczeniu dofinansowania firmy?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jakie dokumenty muszą dołączyć do wniosku rozliczającego otrzymane wcześniej dofinansowanie na rozwój biznesu. Wyjaśniamy krok po kroku.

Wymagane dokumenty rozliczeniowe

Do dokumentów rozliczeniowych należy zaliczyć wniosek o płatność i sprawozdanie z realizacji projektu lub też sam wniosek zawierający elementy sprawozdania. Wyróżnia się trzy rodzaje wniosków o płatność: wniosek o płatność zaliczkową, pośrednią (częściową) oraz końcową. Ten ostatni należy do najczęściej stosowanych. Wniosek o płatność końcową wraz ze sprawozdaniem końcowym dotyczy całości projektu i opisuje wszystkie zrealizowane etapy. Ten rodzaj dokumentu składa się zazwyczaj do 25/ 30 dni od zakończenia projektu. 

Należy również zwrócić uwagę na resztę dokumentów, które stanowią niezbędny element do pełnej i przejrzystej deklaracji poniesionych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Umowy na wykonanie prac lub dostawy oraz faktury zakupu to dwa kluczowe dokumenty realizacji projektu. Wśród pozostałych wymienia się m.in. dokumentację potwierdzającą wybór dostawcy w sposób przejrzysty i gospodarny, dokumenty potwierdzające dokonanie przelewu, protokół odbioru lub dowód przyjęcia środka trwałego (OT) – potwierdza fizyczne nabycie danego dobra. 

Wystarczy pamiętać i skrupulatnie stosować się do dwóch głównych zasad w trakcie realizacji danego projektu i dokumentowania poniesionych wydatków. Wszystkie daty w dokumentach rozliczeniowych muszą zgadzać się z terminami danego działania przyjętymi w harmonogramie i kosztorysie zawartymi w umowie dotacyjnej. Niezwykle istotna jest również zgodność dokumentów z formalno-prawnymi wymogami (poprawne adresy, nazwy, NIP-y dostawcy i odbiorcy, prawidłowe daty, numery dokumentów księgowych, podane kwoty netto, brutto oraz kwoty VAT). 

Zakupy poza granicami kraju

Przedsiębiorca, który decyduje się na dokonanie zakupów zagranicą powinien pamiętać o zebraniu dokumentacji celnej oraz informacji o kursie waluty zarówno z dnia księgowania faktury jak i z dnia dokonania przelewu. Przy czym należy pamiętać, że po przeliczeniu kosztów w walucie obcej na złotówki (zgodnie z wymienionymi kursami) za koszty kwalifikowane uznaje się kwotę niższą. 

W przypadku zakupu używanych środków trwałych należy złożyć oświadczenie, że w okresie siedmiu lub dziesięciu lat poprzedzających wniesienie wniosku o dofinansowanie, środek ten nie został nabyty z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Często wymagana jest również wycena niezależnego rzeczoznawcy. 

W przypadku wykrycia pewnych błędów w sposobie ujęcia kosztów oraz wskaźników w dokumentacji aplikacyjnej, warto wiedzieć, że istnieje możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie i kosztorysie. W tym celu należy przygotować odpowiedni aneks do umowy, tak aby uzyskał on następnie akceptację instytucji przyznającej wsparcie.

Loading Comments