Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jak zatrudnić studenta na umowę zlecenie?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak zatrudnić studenta na umowę zlecenie?

Wraz z rekordowo niskim bezrobociem pracodawcy pilnie szukają pracowników. Przydatna może okazać się każda osoba, np. student, który zostanie doszkolony przez firmę. Jak go zatrudnić na umowę zlecenie?

Walorem zatrudniania studentów jest możliwość podpisania z nimi cywilnoprawnej umowy zlecenia, od której, w przypadku studentów, nie ma konieczności odprowadzania świadczeń socjalnych. W świetle prawa bowiem osoby uczące się, które nie ukończyły 26. roku życia, są zwolnione ze składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, osoby studiujące mogą do 26. roku życia korzystać ze świadczeń zdrowotnych rodziców. Co więcej, umowa zlecenie może być wynagradzana w kwocie niezależnej od ustalonej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Kolejnym atutem podjęcia współpracy z osobą studiującą na podstawie umowy zlecenie jest zwolnienie pracodawcy z kosztów pojawiających się w przypadku urlopów wypoczynkowych czy okresów choroby, które musiałyby zostać poniesione w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Umowa zlecenie jest bardzo prosta w dokumentacji. Pracodawca nie musi obawiać się komplikacji związanych z opłacaniem odpraw po wypowiedzeniu umowy, gdyż w przypadku zlecenia one nie obowiązują.

 

Na czym polega umowa zlecenie?
Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych, których zapisy regulowanie są przez Kodeks Cywilny. Umowy zlecenie cieszą się dużą popularnością. Strony podpisujące umowę tego typu to zleceniodawca (firma, przedsiębiorca) i zleceniobiorca. Umowę podpisuje się, aby zlecić wykonywanie konkretnej czynności, nie kładąc nacisku na jej ostateczny skutek. Ta cecha odróżnia umowę zlecenie od umowy cywilnoprawnej innego typu – umowy o dzieło.

 

Przykład:
Pracodawca proponuje umowę zlecenie, kiedy ma do wykonania czynności rozpisane w czasie, np.: prowadzenie sekretariatu, sprzątanie pomieszczeń, porządkowanie ogrodu.
Pracodawca proponuje umowę o dzieło, kiedy zależy mu na kończącej się określonym efektem czynności, np.: namalowanie obrazu, napisanie powieści, postawienie płotu.

 

W przypadku umowy zlecenie należy pamiętać, że jej niepoprawne formułowanie może spowodować uznanie zlecenia za umowę o pracę. Aby tego uniknąć, nie wolno:

  • ściśle określać czasu i miejsca pracy zleceniobiorcy,
  • wymagać w umowie podporządkowania konkretnemu przełożonemu,

 

Kto posiada status studenta?
Status studenta posiadają osoby studiujące, niezależnie od:

  • trybu studiów (dzienne, wieczorowe, zaoczne),
  • stopnia studiów (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, jednolite magisterskie),
  • charakteru uczelni (publiczna, prywatna; uniwersytet, politechnika, akademia, szkoła wyższa).

 

Dowodem potwierdzającym status studenta jest zaświadczenie z dziekanatu i data ważności legitymacji studenckiej. Osoby, które ukończyły 26. rok życia i nadal studiują, nie mogą już przy zatrudnianiu korzystać z przywilejów statusu studenta.

Loading Comments