Jak rozliczyć ulgę na dzieci?
http://sxc.hu/

Jak rozliczyć ulgę na dzieci?

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać podatnicy wychowujący dzieci. Dotyczy to nie tylko rodziców, ale też prawnych opiekunów i osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.

Ulga przysługuje wyłącznie osobom opodatkowanym podatkiem dochodowym według skali podatkowej. Nie mogą z niej skorzystać podatnicy posiadający dochody opodatkowane na szczególnych zasadach, przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej ani posiadający przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem, chyba że uzyskują jednocześnie dochody opodatkowane podatkiem dochodowym według skali podatkowej, np. z tytułu wynagrodzenia za pracę bądź emerytury.

Opiekunowie prawni i rodzice zastępczy mogą skorzystać z ulgi wyłącznie wtedy, gdy dziecko zamieszkuje razem z nimi. Rodzice natomiast nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej. Ulga dotyczy przy tym jedynie dzieci małoletnich lub starszych pod warunkiem, że otrzymywały one w danym roku podatkowym zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dziecko uczy się lub studiuje, do ukończenia przez nie 25. roku życia, a jego dochód opodatkowany według skali podatkowej bądź z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki w danym roku podatkowym nie przekroczył łącznie 3089 zł (dane za 2010 rok). Otrzymywana przez dziecko renta nie ma znaczenia dla zastosowania ulgi.

Odliczyć można kwotę stanowiącą 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję rodziny zastępczej albo sprawował opiekę nad dzieckiem. Kwota odliczenia to 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko. Kwota ta dotyczy łącznie obojga rodziców bądź rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Może odliczyć ją jedno z nich bądź każde może odliczyć po połowie albo w dowolnie ustalonych proporcjach – najważniejsze, aby łączna kwota odliczenia obojga rodziców nie przekroczyła kwoty 92,67 zł miesięcznie.

Jeśli w trakcie roku podatkowego dziecko wstąpi w związek małżeński bądź zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie na podstawie orzeczenia sądu, ulga nie przysługuje od początku miesiąca, w którym miała miejsce dana sytuacja.

Jeśli natomiast w trakcie roku podatkowego dziecko zostanie przekazane spod opieki rodzicielskiej do rodziny zastępczej albo opiekuna prawnego, ulga przysługuje za wszystkie dni miesiąca do dnia, w którym nastąpiło przekazanie. W takim przypadku wynosi ona 3,09 zł za każdy dzień pozostawania pod opieką rodzica, a później rodziny zastępczej bądź opiekuna.

W zaznaniu podatkowym na formularzu PIT/O należy podać liczbę dzieci i ich numery PESEL, a jeśli nie posiadają one takich numerów, to imiona, nazwiska i daty urodzenia. Nie ma obowiązku dołączania do zeznania innych dokumentów, jednak na wypadek kontroli podatnik musi posiadać odpisy aktów urodzenia dzieci, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dziecka, które jest pełnoletnie, a w przypadku opiekunów prawnych dodatkowo zaświadczenie z sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna bądź w przypadku rodziny zastępczej odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą.

Podstawa prawna: art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)


O uldze na dzieci urodzone w trakcie 2010 przeczytasz TUTAJ.
Jak rozliczać ulgę na dzieci kończące etap edukacji przeczytasz TUTAJ.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także