Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jak Program do PIT wylicza należną kwotę za 2018 do US...
FreeImages
Podatnik.Info

Jak Program do PIT wylicza należną kwotę za 2018 do US lub zwrot podatku 2019?

Niezależnie od rodzaju świadczonej pracy bądź prowadzonej działalności, każde legalnie uzyskane wynagrodzenie podlega opodatkowaniu. Wysokość wyliczonej kwoty jest zależna zarówno od łącznej wartości dochodu, jak i od sposobu jego uzyskania. 

 

Na ostateczną kwotę wpływ mają również odpisy od podatku, dzięki którym możliwe jest zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego. Aby mieć całkowitą pewność co do poprawności kwoty zobowiązania, rozlicz podatek przy pomocy programu PIT i zapoznaj się z mechanizmem generowania podatku krok po kroku.

 

Rozlicz podatek za 2018– skąd bierze się kwota wygenerowana w programie PIT?

Jeśli Twój podatek jest wyliczony w oparciu o skalę podatkową i zasady ogólne, obowiązek zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego pojawia się w momencie, w którym uzyskane przez Ciebie dochody przekroczą iloraz kwoty z art. 27 ust. 1b pkt 1 Ustawy o PIT i 3 091 zł, (kwoty wolnej od podatku – art. 27 ust. 1). Rozlicz podatek za pomocą poszczególnych działań:

  1. Odejmij koszty od przychodu, aby uzyskać dochód.

  2. Jeśli w ubiegłych latach wykazałeś stratę, odejmij ją od dochodu.

  3. Jeśli nie wykazujesz ich jako kosztów, odejmij od dochodu zapłacone składki (emerytalne, chorobowe, rentowe i wypadkowe).

  4. Od powstałej sumy odejmij rozliczane przez siebie ulgi (rehabilitacyjna, odliczenie darowizn), a kwotę zaokrąglij do pełnej złotówki.

   

Wynik pkt 4. to tzw. podstawa opodatkowania, na której przeprowadzone są kolejne wyliczenia. Dalsze wyliczenia są uzależnione od wysokości podstawy opodatkowania. Jeśli wynosi ona poniżej 85 528 zł, należy wyliczyć 18% tej wartości, od której zostanie odjęte 556,02 zł – tzw. kwota zmniejszająca podatek. Jeśli nasze dochody przekraczają 85 528 zł, wyliczamy 32% sumy przekraczającej ten pułap, a do rezultatu dodajemy 15 395,04 zł (18% z 85 528 zł, od których nie odejmujemy kwoty zmniejszającej podatek).

  1. Od wyliczonej wartości należy odjąć łączną sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne, uiszczanych od początku roku. Cała składka zdrowotna wynosi 9%, a odliczyć można 7,75% podstawy. Rezultatem działania będzie podatek liczony od początku roku.

  2. Od kwoty z pkt. 5 należy odjąć sumę należnych zaliczek za wcześniejsze miesiące. Wynik będzie przedstawiał kwotę zaliczki należnej za dany miesiąc lub kwartał.

  3. Uzyskaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych i wpłacić do urzędu skarbowego.

  

Przedsiębiorco – rozlicz podatek w 2019 we właściwym terminie

Taki rodzaj obliczeń można wykonać jedynie w przypadku podatku opartego o skalę. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie liniowe, jak również osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, wyliczają należności zgodnie z innymi wytycznymi. Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do regularnych rozliczeń z urzędem skarbowych. Odpowiednie procedury, wedle preferencji, mogą być przeprowadzane w systemie kwartalnym bądź miesięcznym. Niezależnie od wybranej formuły, musi on wpłacić wyliczoną kwotę do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu wybranego okresu. Ostatnią zaliczkę z danego roku (tj. wpłatę za grudzień w systemie miesięcznym, bądź za czwarty kwartał w rozliczeniu kwartalnym) nie trzeba opłacać, w wypadku złożenia zeznania podatkowego przed upływem wyznaczonego terminu zapłaty.

 

Zarówno podatnicy, świadczący pracę (PIT-37), jak i przedsiębiorcy (PIT-36, PIT-36L) oraz ryczałtowcy (PIT-28), mogą przesłać odpowiednią deklarację za pośrednictwem programu PIT. Narzędzie to jest nieocenione przy każdym typie deklaracji, ułatwiając podliczenia odpowiednich kwot oraz dodając obowiązujące załączniki. Zakończenie procesu przesłania e-deklaracji wiąże się z natychmiastowym otrzymaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru, będącego bezpośrednim dowodem dopełnienia formalności po stronie składającego. Każdego roku z programu PIT korzystają miliony Polaków – zapoznaj się z jego funkcjami, aby zrozumieć jego fenomen!

 

Loading Comments