Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jak odliczyć od podatku nabycie nowych technologii?
http://sxc.hu/

Jak odliczyć od podatku nabycie nowych technologii?

Przedsiębiorcy inwestujący w nowe technologie mają prawo odliczyć od podatku maksymalnie 50 proc. wydatków poniesionych na ich zakup. Muszą jednak spełnić wiele rygorystycznych wymogów przewidzianych przez ustawodawcę, które są główną przyczyną niskiej popularności tej ulgi wśród podatników.

Prawo do odliczenia wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii przysługuje przedsiębiorcom rozliczającym się na zasadach ogólnych. W załączniku PIT/O wpisuje się je w pozycji 21 i 22.

>>>Rozlicz się za pomocą Programu PIT PRO 2011 od Podatnik.info<<<

Z wyżej wymienionej ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
- rozliczają się za pomocą podatku liniowego,
- rozliczają się za pomocą ryczałtu lub karty podatkowej,
- prowadzili w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Co kryje się pod pojęciem nowych technologii?

Ustawodawca za nowe technologie uważa wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych. W szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, które umożliwią wytworzenie nowych lub udoskonalonych wyrobów bądź usług. Oprócz tego, by technologie zostały uznane za „nowe”, nie mogą być stosowane na świecie przez okres dłuższy niż 5 ostatnich lat. Wymaga to potwierdzenia niezależnej od podatnika jednostki naukowej.

Szczegóły rozliczenia ulgi

Ustawodawca ściśle określił kryteria, jakie musi spełnić przedsiębiorca, by móc skorzystać z preferencyjnego odliczenia. Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowych technologii w roku podatkowym, w którym wprowadzono je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku podatkowym.

Jeżeli podatnik dokonał przedpłat w roku podatkowym poprzedzającym rok wprowadzenia nowych technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, możliwość odliczenia poniesionych wydatków uzyska dopiero w momencie wpisania ich do wyżej wymienionej ewidencji.

Jeżeli podatnik w roku podatkowym osiągnął stratę lub zbyt mały dochód, to odliczeń może dokonać w okresie trzech kolejnych lat. Okres ten należy liczyć od końca roku, w którym nowe technologie wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przedsiębiorca w ramach ulgi może odliczyć maksymalnie 50 proc. wydatków przeznaczonych na nabycie nowych technologii.

Kiedy można stracić prawo do odliczenia nowych technologii?

Przedsiębiorca traci przywilej do skorzystania z ulgi, jeżeli w ciągu trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym nowe technologie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
- udostępni w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowych technologii. Uwaga: nie dotyczy to jednak przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych,
- ogłoszona zostanie upadłość przedsiębiorstwa, obejmująca likwidację majątku lub przedsiębiorstwo zostanie postawione w stan likwidacji,
- przedsiębiorca otrzyma zwrot wydatków na nabycie technologii w jakiejkolwiek formie.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Zainteresuje cię także