Jak fakturować umowy najmu? Krok po kroku
http://sxc.hu/
ISP Modzelewski i Wspólnicy

Jak fakturować umowy najmu? Krok po kroku

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W konsekwencji najem wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych, bez względu na to, czy najem będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji najem nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług.
 

W podatku od towarów i usług występują dwie formy zwolnień od opodatkowania dokonywanych dostaw towarów lub świadczenia usług: zwolnienie podmiotowe z uwagi na wysokość obrotów uzyskiwanych przez podatnika oraz zwolnienie przedmiotowe, przewidziane dla czynności dokonywanych przez podatnika.
 

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Dla ustalenia limitu wartości sprzedaży wlicza się wartość sprzedaży z tytułu transakcji związanych z nieruchomościami zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.
 

Pojęcie to dotyczy nie tylko dostawy nieruchomości, ale również związanych z nieruchomościami usług, pod warunkiem, że nie mają one charakteru transakcji pomocniczych. Zatem do limitu wartości sprzedaży 150.000 zł podatnik wlicza wartość świadczonych usług np. zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi oraz wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że usługi te stanowią dla podatnika usługę podstawową.
 

Stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.
 

Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.
 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Stosownie do art. 43 ust. 20 wyżej wskazanej ustawy zwolnienie to nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy (w pozycji nr 163 tego załącznika, stanowiącego wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, znajdują się usługi związane z zakwaterowaniem, oznaczone symbolem PKWiU 55).
 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.
 

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.
 

Podatnik świadcząc usługi najmu nieruchomości dokonuje odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym całokształt czynności podejmowanych przez podatnika w zakresie świadczenia tych usług mieści się w pojęciu działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a wnioskodawca działa w charakterze podatnika.
 

Z powyższego wynika, że podatnik nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1. Zatem podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie tego przepisu może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku przy najmie nieruchomości do czasu przekroczenia wymaganej wysokości obrotów obligującej do zarejestrowania jako podatnik VAT czynny.
 

Stosownie do treści art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
 

Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.
 

W myśl art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:
 

  1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
  2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118
  • jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.


Art. 106b posługuje się pojęciem „podatnika”, nie zaś pojęciem „podatnika VAT czynnego”. Konsekwencją powyższego jest powstanie, co do zasady, obowiązku dla podmiotu niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny (w tym również dla podatników zwolnionych od podatku od towarów i usług) do wystawienia faktury dokumentującej wykonywaną przez niego czynność podlegającą opodatkowaniu, o ile nabywca wystąpi z takim żądaniem.
 

Zatem w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w przypadku dokumentowania sprzedaży zwolnionej z VAT na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, podatnik co do zasady zobowiązany jest do wystawienia faktury na żądanie nabywcy, o ile żądanie wystawienia faktury zgłoszone zostało w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 

Podatnik nie ma obowiązku wystawienia na żądanie faktur dokumentujących m.in. czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług (przepis ten odnosi się m.in. do usług najmu).
 

Zatem w świetle art. 106b ust. 3 pkt 1 i 2 wyżej wskazanej podatnik (zarówno podatnik VAT czynny jak i zwolniony) nie jest obowiązany do wystawienia na żądanie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej faktur dokumentujących czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.
 

Skoro bowiem podatnik VAT czynny nie jest obowiązany do wystawienia na żądanie nabywcy niebędącego podatnikiem (tj. osoby fizycznej nieoprowadzącej działalności gospodarczej) faktur dokumentujących czynności o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, to tym bardziej podatnik korzystający ze zwolnienia nie ma obowiązku wystawienia faktur w takiej sytuacji (tj. na żądanie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej).
 

Zauważyć należy jednak, iż nie ma przeszkód, aby w takiej sytuacji podatnik wystawił fakturę zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług dobrowolnie. Jeśli podatnik zdecyduje się na wystawienie faktury bez żądania nabywcy, to dokument ten musi zawierać dane wymagane dla faktury i wtedy będzie uznawany za fakturę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
 

Anna Żarkowska
Doradca podatkowy
Pod merytorycznym patronatem prof. Witolda Modzelewskiego
Instytut Studiów Podatkowych

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Coraz mniej przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem