Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Inwestorzy nie dopisali przy debiucie WDM Capital SA
Progress Holding Sp. z o.o.
Progress Holding Sp. z o.o.

Inwestorzy nie dopisali przy debiucie WDM Capital SA

Emitent został utworzony na podstawie aktu zawiązania spółki akcyjnej z dnia 6 lutego 2008 r. WDM Capital S.A. jest spółką inwestycyjną należącą do Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. (WDM Capital S.A. jest spółką zależną od Domu Maklerskiego WDM S.A., którego akcje są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW) odpowiedzialną za zarządzanie inwestycjami własnymi całej Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. Emitent oraz jego spółka zależna Astoria Capital S.A. zarządzają portfelem spółek prowadzących działalność w Polsce i Stanach Zjednoczonych.


Działalność inwestycyjna Emitenta bazuje w głównej mierze na rynku niepublicznym i dotyczy przede wszystkim inwestycji w spółki niepubliczne przed przeprowadzeniem przez nie oferty publicznej lub prywatnej akcji. Emitent preferuje inwestycje w spółki niepubliczne, w których jednocześnie pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. pełnią rolę:

  • podmiotu oferującego akcje w ofertach publicznych lub prywatnych – tę rolę w ramach Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. każdorazowo pełni tylko Dom Maklerski WDM S.A., oraz
  • Autoryzowanego Doradcy w procesie ich upublicznienia na rynku alternatywnym NewConnect lub doradcy w procesie ich upublicznienia na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – tę rolę w ramach Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. każdorazowo pełni spółka WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o.


Strategia działalności


Głównym celem Grupy jest prowadzenie działalności inwestycyjnej poprzez nabywanie udziałów oraz akcji spółek działających w różnych branżach, które będą głównie inwestycjami typu private equity/venture capital dokonywanymi przez spółkę zależną Emitenta – spółkę Astoria Capital S.A, a także spółek działających głównie na rynkach zarządzania wierzytelnościami oraz nieruchomości, w które Emitent planuje inwestować bezpośrednio bez udziału spółek z Grupy.

Kapitał zakładowy Emitenta obejmuje 13.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja, w tym: 4.700.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, 3.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B, 3.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.


Emitent nie przeprowadzał oferty publicznej.


Cena emisyjna akcji serii D i E: 5,00 zł.

Progress Holding Sp. z o.o.

Loading Comments
Zainteresuje cię także