Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Fiskus gnębi dłużników bankowych?
sxc.hu
Podatnik.info

Fiskus gnębi dłużników bankowych?

Podatnikowi, któremu bank umorzył odsetki od kredytu, naliczany jest podatek dochodowy jako przychód z tego tytułu. Czy stanowi to powstanie fikcyjnego dochodu, od którego należy zapłacić realny podatek?

Zdaniem jednego z posłów odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca. Wyraził on takie stanowisko w interpelacji nr 28734.


Wirtualny dochód, realny podatek do zapłaty


Parlamentarzysta wskazuje, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje zakwalifikowanie umorzonych odsetek od kredytu bankowego jako przychód. Jednocześnie uniemożliwia podatnikowi ich wcześniejsze uznanie jako kosztu. Skutkuje to powstaniem fikcyjnego dochodu, a zarazem rzeczywistego podatku dochodowego do zapłaty, który należy uwzględnić w rocznej deklaracji PIT.


W efekcie wielu obywateli nie jest w stanie uregulować tego rodzaju zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że ich zadłużenie systematycznie zwiększa się, poprzez naliczanie przez bank odsetek od niespłacanego kredytu. Zdaniem posła zniesienie podmiotowego naliczania podatku byłoby korzystne zarówno dla podatników, jak i budżetu. Duża liczba oddłużonych podmiotów mogłaby powrócić do prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu zwiększyłyby się wpływy skarbu państwa, a także zmniejszyłoby się bezrobocie.


Bank umarzający odsetki od kredytu musi wystawić PIT-8C


Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na powyższą interpelację wyjaśnia, że sam fakt zaciągnięcia kredytu i jego spłata zgodnie z zawartą umową jest neutralny podatkowo. Jednak umorzenie osobie fizycznej przez bank części nieuregulowanej wierzytelności stanowi zgodnie z ustawą powstanie przychodu, z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Należy pamiętać, że dotyczy to jedynie odsetek wymagalnych, a także odsetek skapitalizowanych (po skapitalizowaniu stają się one kwotą długu).


Oprócz tego obowiązkiem banku dokonującego umorzenia odsetek jest dostarczenie zarówno dłużnikowi, jak i właściwemu dla jego miejsca zamieszkania urzędowi skarbowemu, druku PIT-8C. Stanowi on informację o wysokości przychodu z innych źródeł uzyskanego przez podatnika (w tym przypadku z tytułu umorzonych odsetek od kredytu).


Czym jest nieodpłatne świadczenie?


Resort wskazuje, że wbrew opinii posła zawartej w interpelacji, umorzenie odsetek od kredytu nie powoduje powstania fikcyjnego dochodu. Stanie się tak dlatego, ponieważ dłużnik nie będzie musiał spłacać odsetek mających realną, a nie wirtualną wartość. Otrzymanie tego rodzaju korzyści skutkuje powstaniem nieodpłatnego świadczenia. Pojęcie to oznacza uzyskanie przez podatnika przysporzenia majątkowego, które ustawodawca traktuje na równi z pieniędzmi, wartościami pieniężnymi czy świadczeniami w naturze.


Aktualnie nie toczą się również żadne prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie powszechnego zwolnienia z zobowiązania podatkowego z tytułu umorzenia przez bank odsetek od kredytu. Zdaniem resortu nie jest to konieczne, ponieważ na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej, w indywidualnych przypadkach podatnicy na swój wniosek mogą ubiegać się u właściwego naczelnika urzędu skarbowego o:
 

  • udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
  • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.Podatnik.info

Loading Comments