Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Finansowy klops Wspólnoty
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Finansowy klops Wspólnoty

Komisja Nadzoru Finansowego straciła nadzieję na poprawę sytuacji SKOK „Wspólnota” 18 lipca br., kiedy to do Sądu Rejonowego w Gdańsku przekazano wniosek o ogłoszenie upadłości kasy. 

Wypłaty środków gwarantowanych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym realizuje wstępnie PKO Bank Polski. Może być to największa zrealizowana dotychczas wypłata środków zabezpieczonych w ramach BFG.

Wniosek o ogłoszenie upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Wspólnota” został przekazany do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w dniu 18 lipca 2014 r. Informując o jednogłośnym podjęciu decyzji o zawieszeniu działalności SKOK „Wspólnota” Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wskazywała, że od 2008 r. kasa nieprzerwanie wykazywała ujemne fundusze własne, a jej działalność depozytowo-pożyczkowa przynosiła narastające straty. KNF podkreślała, że kłopoty SKOK „Wspólnota” spotęgowało jej połączenie z inną kasą z głęboko ujemnymi funduszami własnymi, do czego doszło przed objęciem sektora SKOK nadzorem KNF. „Konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wynika z sytuacji ekonomiczno–finansowej zastanej w kasie przez zarządcę komisarycznego, a w szczególności z braku perspektyw ograniczenia narastania strat i poprawy sytuacji oraz z zawartych przed ustanowieniem w kasie zarządcy komisarycznego wieloletnich, niekorzystnych dla SKOK „Wspólnota” umów powierzających istotne obszary działalności SKOK „Wspólnota” podmiotom zewnętrznym (…) Ze względu na skalę ryzyka skumulowanego w SKOK „Wspólnota” do udziału w jej restrukturyzacji poprzez przejęcie lub połączenie nie zgłosił się w odpowiedzi na zapytania KNF żaden SKOK spełniający ku temu ustawowe kryteria, tzn. w wyniku przejęcia mogący trwale zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie, ani żaden bank.” – informowała w komunikacie KNF.

Warto przy tym wspomnieć, że nieprawidłowości stwierdzone przez zarządcę komisarycznego w działalności poprzednich władz SKOK „Wspólnota” znalazły odzwierciedlenie w zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw przekazanych do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Zabezpieczenie deponentów

Wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości stało się jednocześnie podstawą do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), którym dość niedawno objęto również SKOK-i. BFG gwarantuje przy tym zwrot depozytów SKOK „Wspólnota” do równowartości w złotych 100.000 euro niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta – dla rachunku wspólnego każdemu deponentowi przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych. Członkowie SKOK „Wspólnota” mogą więc liczyć na zwrot swoich oszczędności do wysokości dokładnie 414.790 zł, tj. kwoty gwarancji przeliczonej zgodnie z kursem średnim NBP z dnia 18 lipca 2014 r. Wypłata środków gwarantowanych będzie przy tym do dnia 19 września 2014 r. realizowana za pośrednictwem PKO Banku Polskiego, a po tym terminie, do 5 lat od dnia zawieszenia działalności kasy, wypłaty dokonywane będą bezpośrednio przez BFG.

Idziemy na rekord

Na koniec I kwartału br. SKOK „Wspólnota” wykazywała około 800 mln zł depozytów oraz posiadała około 100.000 członków kasy. Wszystko wskazuje na to, że rekordowy może okazać się poziom wypłat realizowanych przez BFG. Suma zrealizowanych przez Fundusz wypłat dla lat 1995-2013 to bowiem 814,4 mln zł, przy czym najwyższą gwarancję wypłacono po upadku Banku Staropolskiego w 2000 r. – 147 tys. klientów banku, którym zwrócono ponad 625 mln zł równowartości ich depozytów. Warto podkreślić jednak, że mimo upadku i rekordowych wypłat, sprawa SKOK „Wspólnota” nie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową pozostałych, działających w Polsce kas oszczędnościowo – kredytowych.


Portal Skarbiec.Biz

Loading Comments