Faktury elektroniczne po zmianach od 1 stycznia 2011
http://sxc.hu/

Faktury elektroniczne po zmianach od 1 stycznia 2011

Internetowe konto bankowe, elektroniczna korespondencja, programy komputerowe do zarządzania projektami i pracownikami firmy – to tylko niektóre wynalazki ery internetu, które ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów wprowadziło jeszcze jedno udogodnienie – możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Do tej pory, jeżeli chcieliśmy korzystać z faktur w formie dokumentu elektronicznego, mogliśmy użyć e-faktur opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub wysyłanych za pomocą zamkniętej sieci elektronicznej wymiany danych (EDI).


Nowe rozporządzenie Ministra Finansów określające sposób przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasady ich przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (z dnia 17 grudnia 2010 r.) znosi wymóg używania elektronicznego podpisu oraz korzystania z systemu EDI. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.


Zgodnie z nowymi przepisami faktura może być przesyłana drogą elektroniczną, jeżeli zostaną zachowane warunki autentyczności jej pochodzenia, a także integralności jej treści. Poprzez wyrażenie „autentyczność pochodzenia” rozumiemy to, że mamy pewność co do tożsamości wystawiającego, a więc dokonującego dostawy towarów bądź usług.


 Sformułowanie „integralność treści” oznacza, że w fakturze żadne treści nie zostały zmienione, np. w czasie pomiędzy jej sporządzeniem i otrzymaniem przez nabywcę, a także że dokument zawiera wszystkie elementy, które powinna zawierać faktura. W praktyce wystawiający powinien zadbać o taki format dokumentu, którego edycja nie będzie możliwa. Format, w którym przesyłane są takie faktury jest dowolny. Najłatwiej jest utworzyć go w aktualnie używanym programie księgowym i przekonwertować na format PDF. W przypadku większych firm warto jest taką opcję zautomatyzować, tak aby bezpośrednio plik wymiany danych (o formacie .xls, csv) można było wgrać do aplikacji, która w oparciu o dane z transakcji utworzy dokumenty w formacie PDF i roześle do wcześniej wybranych kontrahentów.


Zdaniem autorów nowych przepisów autentyczność i integralność faktury elektronicznej są szczególnie zachowane w przypadku użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzonego ważnym certyfikatem autentyczności (zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub przesłania faktury drogą elektronicznej wymiany danych - EDI (według umowy w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych). Takie sformułowanie zdejmuje z wystawcy faktur obowiązek korzystania z podpisu elektronicznego czy EDI, ale jednocześnie podkreśla, że są one gwarantem bezpieczeństwa przesyłu faktur.


Nowością jest też to, odtąd faktury elektroniczne nie mają być oznaczone „oryginał” i „kopia” – sprzedawca i nabywca mają mieć identyczne dokumenty.


Fakt elektronicznej wysyłki faktury musi być uzgodniony z odbiorcą. Akceptacja może być wyrażona na piśmie, ustnie czy drogą elektroniczną. W przypadku cofnięcia zgody nadawca dokumentu elektronicznego traci prawo do takiej drogi przekazu od następnego dnia. Strony mogą też uzgodnić wspólny termin wygaśnięcia takiej możliwości, jednak nie może być to później niż po 30 dniach.


Przepisy określają również sposób przechowywania faktur elektronicznych – w podziale na okresy rozliczeniowe, tak aby ich odszukanie było możliwe w sposób nie sprawiający trudności. Także dostęp do nich powinien być na tyle dogodny, aby organy podatkowe, w razie kontroli, nie miały problemów z ich znalezieniem oraz ewentualnym przetworzeniem na potrzeby weryfikacji. Ponadto powinny być zachowane takie warunki jak autentyczność ich pochodzenia, integralność, a także czytelność, aż do momentu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.


Faktury elektroniczne mogą być także przechowywane poza terytorium Polski, ale tylko pod warunkiem zapewnienia organom podatkowym bezproblemowego dostępu on-line, a także w razie potrzeby ich pobrania i przetworzenia.


Elektroniczna wysyłka faktur jest na pewno o wiele wygodniejsza niż tradycyjna. Przedsiębiorca oszczędza również czas, który jest potrzebny na stanie w kolejkach, a także pieniądze na znaczki, koperty i papier. Ułatwienia związane z brakiem konieczności podpisu elektronicznego z pewnością skłonią przedsiębiorców do tej formy przesyłania dokumentów.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także