Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Euro w Polsce? Polacy są przeciw
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Euro w Polsce? Polacy są przeciw

Nieznacznie wzrósł przy tym odsetek zwolenników wprowadzenia euro. Polacy boją się jednak przede wszystkim powiązanego z wdrożeniem euro wzrostu cen oraz niekorzystnego kursu wymiany złotego na EUR.

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) poinformowało w komunikacie dotyczącym wyników badania „Obawy i nadzieje z wprowadzeniem euro w Polsce”, że na przestrzeni od lipca 2012 r. do lutego 2013 r. nieznacznie, bo o dokładnie 4 %, zmniejszył się odsetek przeciwników przyjęcia wspólnotowej waluty. Mimo spadku, przeciwko wprowadzeniu euro w Polsce jest aż 64 % ankietowanych. Wprowadzenie euro popiera przy tym obecnie jedynie 29 % badanych, a współczynnik ten wzrósł o cztery punkty od ostatniego analogicznego badania realizowanego w lipcu zeszłego roku. „Sprzeciw wobec przystąpienia Polski do strefy euro przeważa we wszystkich analizowanych grupach społeczno - demograficznych. Znacząco częściej wprowadzenie euro w naszym kraju popierają mężczyźni (37 %) niż kobiety (22 %). Proporcjonalnie najwięcej zwolenników przyjęcia wspólnej waluty jest wśród mieszkańców dużych, ponad półmilionowych miast (41 %), osób z wyższym wykształceniem (42 %), badanych stosunkowo dobrze sytuowanych - o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1500 zł (40 %), ludzi dobrze oceniających warunki materialne swojego gospodarstwa domowego (38 %)" – wyjaśniano w podsumowaniu wyników badania.

Wskaźnik akceptacji

Mimo znacznej niechęci do wprowadzenia wspólnej waluty, aż 78 % Polaków akceptuje nasze członkostwo w Unii Europejskiej, a przeciwna jest mu jedynie 15 % grupa respondentów. Co ciekawe, badanie unaoczniło, że pro-wspólnotowe nastawienie przeważa w elektoratach wszystkich znaczących partii politycznych. Pozytywny stosunek do obecności Polski w strukturach Unii przeważa także we wszystkich analizowanych grupach społeczno – demograficznych. Wyraźnie dominuje on jednak w przypadku osób z wyższym wykształceniem (86 %) oraz wśród osób do 24 roku życia (85 %). Z kolei proporcjonalnie najniższy wskaźnik poparcia zanotowany został dla osób posiadających jedynie podstawowe wykształcenie (65 %), ludzi starszych – po 65 roku życia (64 %) oraz osób źle oceniających materialne warunki życia (62 %). „Mimo wysokiego poparcia stosunek Polaków do naszej obecności w UE jest obecnie mniej jednoznacznie przychylny niż kilka lat temu, kiedy to odsetek zwolenników sięgał nawet 89 %, natomiast odsetek jego przeciwników wynosił zaledwie 5 %. Na spadek społecznego poparcia dla obecności Polski w UE miały z pewnością wpływ problemy związane z kryzysem finansowym w niektórych krajach strefy euro" – konkludowali specjaliści CBOS.

Największe obawy

Dodatkowo, zgodnie z danymi CBOS aż 71 %. Polaków ma świadomość, że jako państwo nie spełniamy jeszcze wszystkich warunków koniecznych do wprowadzenia wspólnotowej waluty. Aż 79 % respondentów wskazało przy tym, że z przyjęciem euro nie należy się spieszyć, a jedynie 17 %. ankietowanych postuluje jego możliwie szybkie wprowadzenie w Polsce.

Ankietowana, reprezentatywna grupa respondentów odpowiedziała także na pytanie: „Jakie byłyby najważniejsze z Pana(i) punktu widzenia możliwe skutki przyjęcia europejskiej waluty w naszym kraju? Proszę wskazać nie więcej, niż trzy odpowiedzi.” Wśród trzech najważniejszych skutków wprowadzenia euro w Polsce najczęściej wymieniano wzrost cen (59 % wskazań), a w następnej kolejności – niekorzystny kurs wymiany złotego na euro (36 % wskazań) oraz możliwą utratę przez Polskę możliwości prowadzenia suwerennej polityki pieniężnej (21 % wskazań). Najczęściej wskazywanym pozytywnym efektem zmiany waluty okazało się być według respondentów prognozowane ułatwienia dla podróżujących (35 %), a 19 % doceniło likwidację ryzyka związanego ze zmianą kursu złotego do euro. Na ułatwienia dla przedsiębiorców i przyspieszenie wzrostu gospodarczego wskazało przy tym 16 % ankietowanych, natomiast 13 %. spodziewa się wzrostu inwestycji zagranicznych w Polsce. 


Portal Skarbiec.Biz 

Loading Comments
Zainteresuje cię także