Euro Bank zapłaci ponad 250 tysięcy kary
http://sxc.hu/

Euro Bank zapłaci ponad 250 tysięcy kary

Nałożeniem ćwierćmilionowej kary zakończyło się prowadzone na skutek skargi klienta postępowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Euro Bank S.A. Prezes Urzędu zakwestionowała zasadność postanowień wzorca umowy Banku, pozwalających na podejmowanie działań windykacyjnych na koszt klienta bez dookreślenia ich częstotliwości.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Nadmierne koszty konsumenta

Skarga przekazana przez jednego z klientów Euro Banku stała się podstawą wszczętego w kwietniu ubiegłego roku postępowania Urzędu. Właściciel kredytu konsolidacyjnego zwrócił w niej uwagę na zapis umowny dotyczący działań windykacyjnych podejmowanych przez Bank. Po wnikliwej analizie okazało się, że obciążające rachunek klienta działania windykacyjne Euro Banku (koszt wystosowanego wezwania do zapłaty to 15 zł, wysokość opłaty za wizytę windykacyjną w terenie ustalono natomiast na 110 zł) mogły być wykonywane dowolnie często, narażając konsumenta na nadmierne koszty. Zgodnie z tym Prezes UOKiK podjęła decyzję o nałożeniu na Euro Bank z Wrocławia kary finansowej w wysokości 252.552 złotych argumentując, że brak określenia częstotliwości podejmowania przez bank konkretnych działań jest niezgodny z prawem, może skutkować ich nadużywaniem i narusza zbiorowe interesy konsumentów. Choć wydana decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest ostateczna, jako że przysługuje od niej odwołanie do sądu (SOKiK), to stanowi ona zabezpieczenie przed stosowaniem kwestionowanych przez UOKIK zapisów umownych w przyszłości również przez inne podmioty rynku kapitałowego - Euro Bank zmienił dyskusyjny zapis jeszcze 19 lutego 2010 roku, uzupełniając go o wskazanie częstotliwości podejmowania płatnych czynności windykacyjnych.

Bezterminowa tabela opłat i prowizji

W decyzji UOKIK nr RWR 61-11/11/ZK z 3 sierpnia 2011 roku czytamy, że stosowany przez Euro Bank z siedzibą we Wrocławiu zapis umów o kredyt konsolidacyjny oraz konsolidacyjny powtórny, o treści : „W przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy „Bank ma prawo podjąć działania windykacyjne w następującej kolejności: monity telefoniczne (w tym również za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS oraz automatycznych wiadomości głosowych), monity listowne, windykacyjne wizyty terenowe, wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo Kredytobiorcę o wymaganym zadłużeniu oraz określając warunki spłaty. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę określonych przez Bank warunków spłaty skutkuje podjęciem przez Bank kolejnych czynności windykacyjnych. Kredytobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Banku opłat w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji pożyczki/kredytu (Tabela), które na dzień podpisania umowy wynoszą odpowiednio: wysłanie monitów (wezwań do zapłaty) – 15 PLN, windykacyjne wizyty terenowe – 110 PLN, wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego – 70 PLN oraz opłaty administracyjnej za pozyskanie danych – od 20 do 50 PLN (w zależności od rzeczywistych kosztów)”, narusza zbiorowe interesy konsumentów zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (art.24 ust. 1 i 2, pkt 1), dotyczącymi między innymi obowiązku przedsiębiorców do udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji.

Wyjaśnienia Euro Banku

Brak precyzji w zakresie określenia terminów i częstotliwości podejmowania przez Euro Bank działań windykacyjnych spowodował, że instytucja miała możliwość dowolnego ich stosowania, a co za tym idzie również naliczania opłat według własnego uznania. Bank mógł wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu, podejmować czynności windykacyjne, co mogło prowadzić do rażącego naruszenia interesów ekonomicznych jego klientów oraz przynosić przedsiębiorstwu spore korzyści finansowe, szczególnie jeśli podejmowane opłaty za działania nie odzwierciedlały nakładów bezpośrednio poniesionych przez bank. Euro Bank w przedstawionym UOKiK piśmie wyjaśniającym, odpowiedział na zarzuty tłumacząc, że kwestionowany zapis stosowano wyłącznie w celu ustalenia kolejności i rodzaju podejmowanych przez niego działań windykacyjnych. Wskazał również, że wykluczone było jednoczesne stosowanie dwóch czynności windykacyjnych, których koszt obciążałby konsumenta. Co za tym idzie wnioskowano, że metody stosowane przez bank nie naruszały interesów ekonomicznych klientów oraz nie powodowały dalszego wzrostu zadłużenia wywołanego nadmierną częstotliwością działań. Czy więc Euro Bank zdecyduje się na przysługujące mu prawo do odwołania się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co może mieć również wpływ na wysokość nałożonej przez UOKiK kary finansowej.

Portal Skarbiec.Biz

logo-portal-150

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów