Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 313 głosów
18%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

57 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

65 głosów
61%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

191 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Egzekucja zaległego podatku po otrzymanym upomnienia
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Egzekucja zaległego podatku po otrzymanym upomnienia

Podziel się tym artykułem:   

Brak uiszczenia należnego podatku może doprowadzić do zajęcia majątku podatnika. O możliwości wszczęcia egzekucji zaległości podatkowej fiskus poinformuje dłużnika wysyłając mu upomnienie na piśmie.

W zakresie zobowiązań podatkowych oraz m.in. w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne stosuje się egzekucję administracyjną, jeśli zobowiązania te wynikają z deklaracji lub zeznania podatkowego, zgłoszenia celnego przedłożonego przez zobowiązanego czy z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie.

Egzekucja będzie mogła mieć tu miejsce, jeżeli w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej albo w informacji o opłacie paliwowej lub w informacji o dopłatach zostało zamieszczone pouczenie, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Egzekucja po upomnieniu

Do wyegzekwowania należnych środków potrzebne jest upomnienie. Fiskus, po upływie terminu do wykonania przez zalegającego podatnika obowiązku uiszczenia podatku, przesyła mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego dokumentu, urząd ma prawo wszcząć egzekucję.

W przypadku zaległości podatkowych wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, przez co do egzekucji przystępuje z urzędu  na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez siebie.

Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą:

  • doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub
  • doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.

Do wyboru

Warto pamiętać, że we wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej wierzyciel może wskazać środek egzekucyjny. Wierzyciel powinien wskazać środek egzekucyjny, gdy wniosek dotyczy egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym.

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl