Dziś termin pierwszej zapłaty raty podatków lokalnych
http://sxc.hu/
Tax Care

Dziś termin pierwszej zapłaty raty podatków lokalnych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W porównaniu do ubiegłego roku, w 2015 r. stawki podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego wzrosły, ale za to zapłacimy mniej za grunty rolne.

16 marca mija termin wpłaty pierwszej raty podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych. To podatki trafiające do budżetu lokalnego, stąd w każdej gminie może obowiązywać inny formularz deklaracji. Lepiej upewnić się, że wypełniamy i składamy do swojej gminy właściwy dla niej wzór dokumentu, bo jeżeli deklaracja zostanie złożona na niewłaściwym druku, organ gminy uzna ją za niepoprawnie złożoną – i to nawet jeżeli podatnik poprawnie obliczył wartość podatku.

Osoby fizyczne płacą podatki lokalne w czterech ratach proporcjonalnych, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeśli jednak termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, wpłaty można dokonać pierwszego dnia roboczego po ustalonym terminie. Wysokość podatku ustalana jest decyzją wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Odpowiednie informacje powinny zostać przekazane podatnikom na początku marca.

Podatek od nieruchomości i rolny

Podatek od nieruchomości muszą zapłacić właściciele, użytkownicy wieczyści oraz samoistni posiadacze budynków, gruntów czy budowli. Podatek rolny również płacą właściciele, użytkownicy wieczyści i samoistni posiadacze gruntów rolnych. Podatek od budowli płaci się w wysokości 2 proc. jej wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego, inaczej 2 proc. podstawy naliczania amortyzacji w tym roku. O wysokości podatku decydują organy właściwych jednostek samorządu terytorialnego, lecz nie może ona przekroczyć ustalonych odgórnie limitów (informacja o tych limitach znajduje się na końcu artykułu). Art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia z podatku od nieruchomości m.in. budynki gospodarcze służące działalności leśnej lub rybackiej oraz wyłącznie rolnej, utrzymane grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków (o ile nie prowadzi się tam firmy), czy grunty stanowiące nieużytki lub użytki ekologiczne.

Podatek leśny

Podatek leśny płacą właściciele, posiadacze samoistni oraz użytkownicy wieczyści lasów. Opodatkowaniu podlegają określone w ustawie o podatku leśnym lasy (wysokość daniny jest uzależniona od wyrażonej w hektarach powierzchni lasu), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Za działalność leśną uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Stawki podatków lokalnych w poszczególnych gminach różnią się, nie mogą natomiast przekroczyć tych ustanowionych przez Ministra Finansów w wydawanych co roku obwieszczeniach.Katarzyna Miazek, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Niski podatek od nieruchomości będzie płatny jednorazowo, a nie w ratach