Dwa oblicza zyskowności zielonej energii
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Dwa oblicza zyskowności zielonej energii

Odnawialne źródła energii (OZE) zaspokajają przy tym jedynie stosunkowo niewielki ułamek procentowy światowego zapotrzebowania na energię. Czy cele polityki energetycznej wpływają na atrakcyjność inwestycyjną OZE? 

Odnawialne źródła energii

Zgodnie z Prawem energetycznym odnawialne źródła energii (OZE) definiowane są jako „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, energię fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”, których przeciwieństwami są nieodnawialne źródła energii, których zasoby odnawiają się bardzo powoli lub wcale, jak np. ropa naftowa, gaz ziemny czy węgle kopalne.

Rozwój sektora OZE jest jednym z priorytetów wszystkich państw członkowskich UE, w tym oczywiście Polski. Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych państwa członkowskie zobligowane są bowiem do stopniowego zwiększania udziału OZE w całkowitym zużyciu energii. Do roku 2020 współczynnik ten wynosić powinien 20% w każdym kraju członkowskim UE. Polska korzysta jednak z przepisów deregulacyjnych, przez co udział OZE w miksie energetycznym został w jej przypadku zmniejszony i wynieść musi minimum 15%, przy czym zakłada się, że będzie to 19,3% dla energii elektrycznej, 17% dla ciepłownictwa i chłodnictwa, 10,2% dla paliw transportowych. Dane dla roku 2010 wynoszą odpowiednio 7%, 12% oraz 5,5%. Globalny przyrost współczynnika wytwarzania energii OZE świadczy jednak o błyskawicznym rozwoju tego sektora – zgodnie z  szacunkami w roku 2012 wyprodukowano o 15,2% energii OZE więcej, aniżeli rok wcześniej.

Własna produkcja energii

Jednym z możliwych pól inwestycyjnych są mikroinstalacje, czyli rozwój segmentu energetyki prosumenckiej, gdzie producentem energii może zostać właściwie każdy. Po sierpniowym podpisaniu przez Bronisława Komorowskiego nowelizacji Prawa energetycznego – tzw. małego trójpaku energetycznego Kancelaria Prezydenta RP podała w komunikacie: „Uchwalenie tzw. małego trójpaku energetycznego to krok we właściwym kierunku - ustawa przybliża do realizacji wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz działa na rzecz rozwoju energetyki prosumenckiej.”

Choć jest nadzieja, że stan ten ulegnie zmianie w najbliższej przyszłości, to jednak niestety nadal kuleje obszar dotacji dedykowanych sektorowi energetyki prosumenckiej, przez co trudno jest o określenie stóp czy czasookresu zwrotu inwestycji. Faktory te zależą jednak także od wybranego rodzaju instalacji, lokalizacji czy materiałów, z jakich wykonane będzie źródło pozyskania energii, a także stosowanego dotychczas modelu instalacji. Dodatkowo instalując kolektor słoneczny, fotowoltaikę czy pompy ciepła nie jesteśmy w stanie przewidzieć także przyszłych cen energii czy ciepła.

Inwestycje pośrednie

Wzrost popytu na zieloną energię, rozwój ochrony środowiska czy obostrzenia w zakresie stosowania energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych spowodowały także bardzo dynamiczny wzrost sektora OZE, a branża dysponuje obecnie doskonałymi perspektywami dalszego wzrostu i zysku. Bezpośrednio przekłada się to na stan przedsiębiorstw uczestniczących w rynku, a także możliwości inwestycyjne inwestorów indywidualnych, którzy skuszeni w/w faktorami mogą podjąć inwestycję w jednostki uczestnictwa TFI, produkty strukturyzowane oraz inwestycje bezpośrednie – zakup akcji spółek sektora OZE. Nie muszą to być przy tym akcje spółek dysponujących farmami wiatrowymi czy dostarczających energię elektryczną, ale także np. przedsiębiorstw dedykowanych obszarowi badań i rozwoju  nowych technologii w zakresie fotowoltaiki.

Wszystko wskazuje na to, że polski sektor odnawialnych źródeł energii znajduje się obecnie w początkowej fazie skokowego wzrostu, który w przypadku dobrze zainwestowanych środków pociągnie za sobą możliwość uzyskania równie wysokich zysków. Co do zasady, inwestycje w OZE wydają się z dzisiejszej perspektywy jak najbardziej dobrym pomysłem, przy czym możliwości wypracowania zysku mogą być jeszcze większe, o ile nie    co rozchmurzy się atmosfera wokół segmentu energetyki prosumenckiej.Portal Skarbiec.Biz

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 217 głosów
43%

przez telefon

93 głosów
54%

z komputera

117 głosów
1%

w oddziale w banku

2 głosów
2%

na poczcie lub w punktach opłat

5 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także