Dalsze symptomy pogorszenia na rynku pracy
http://sxc.hu/
BIEC

Dalsze symptomy pogorszenia na rynku pracy

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Skala wzrostu wskaźnika była w październiku nieznacznie niższa niż w poprzednich okresach, jednak dotychczasowy wzrost wskaźnika wskazuje, że najbliższe miesiące charakteryzować się będą rosnącą stopą bezrobocia. Spośród składowych wskaźnika, trzy oddziaływały w kierunku jego spadku, zaś pięć w kierunku wzrostu. Przy czym skala wpływu poszczególnych składowych zapowiadających wzrost bezrobocia była silniejsza od składowych przemawiających za jego ewentualnym spadkiem. Ponadto, relatywnie wysokie w ostatnich miesiącach tempo zmian wskaźnika zapowiada pogorszenie sytuacji na rynku pracy, co wynika nie tylko z niekorzystnego wpływu czynników sezonowych, lecz również z postępującego spowolnienia gospodarczego. We wrześniu br. po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym stopa bezrobocia wzrosła do 12,9%.

Najsilniejszy wpływ na wzrost wskaźnika miały dane GUS na temat napływu nowych bezrobotnych. Liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy wzrasta od trzech miesięcy. We wrześniu br. w porównaniu do sierpnia w PUP-ach zarejestrowało się ponad 6 tys. bezrobotnych więcej (miesięczna skala zmian na poziomie około 3%). Również w ujęciu rocznym liczba nowych bezrobotnych kształtuje się na zwiększonym poziomie. Średnio każdego miesiąca rejestruje o 3% nowych bezrobotnych więcej niż w analogicznym miesiącu sprzed roku.

Przybywa zwolnień grupowych. We wrześniu br. liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy wzrosła w ujęciu miesięcznym o 4% i była to najwyższa dynamika zmian od ponad roku. 

Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy miała również wpływ na sytuację bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, głównie ludzi młodych, bez wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Oni najczęściej jako pierwsi tracą zatrudnienie. 

Wzrost liczby nowych bezrobotnych przekłada się na wielkość agregatowej kwoty wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych. Najnowsze dane (za sierpień br.) wskazują na dalszy wzrost tych świadczeń. W ciągu ostatniego roku wydatki państwa związane z wypłatami z tytułu zasiłków dla bezrobotnych wzrosły o ok. 15%. 

Czynnikiem, który najsilniej oddziaływał w kierunku spadku wskaźnika, a tym samym stabilizacji bezrobocia i zatrudnienia, była liczba ofert pracy, kierowanych przez pracodawców do PUP-ów. Po znaczącym, bo blisko 16% wzroście liczby ofert pracy, jaki miał miejsce w sierpniu br., we wrześniu liczba ofert pracy napływających do PUP-ów ponownie wzrosła, choć w nieco mniejszym stopniu. Warto jednak zaznaczyć, że od początku ub. roku ich liczba podlega znacznym wahaniom. W sumie jednak zmiany te nie przekładają się na trwałą tendencję do wzrostu lub spadku liczby oferowanych przez pracodawców wolnych miejsc pracy.

Nieznacznie wzrosła liczba osób wyrejestrowujących się ze spisów bezrobotnych z powodu podjęcia zatrudnienia. W porównaniu do miesiąca poprzedzającego pracę znalazło o 1,5 tys. bezrobotnych więcej, co daje zmianę relatywną na poziomie niespełna 2%. Nie jest to zmiana znacząca. W ostatnich miesiącach jedynie pomiędzy kwietniem a lipcem br. liczba osób znajdujących zatrudnienie i wyrejestrowujących się ze spisów bezrobotnych wzrastała. Był to jednak okres wyjątkowo dobrej koniunktury w budownictwie, co z pewnością zdynamizowało ten proces. Obecnie, trudno liczyć na jego kontynuację.

Badania koniunktury GUS wskazują na bardzo ostrożne oceny menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych odnośnie wielkości zatrudnienia. We wrześniu w porównaniu do sierpnia nieznacznie zmalała przewaga przedsiębiorstw deklarujących spadek zatrudnienia nad tymi planującymi powiększenie zasobów siły roboczej. Tym niemniej ujemne saldo utrzymuje się od dłuższego czasu. Redukcje zatrudnienia przewidywane są we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw, choć w najmniejszym stopniu w firmach dużych. Ponadto przedsiębiorstwa dosyć negatywnie oceniają ogólny klimat koniunktury w całej gospodarce, co dodatkowo nasila ich oczekiwania na redukowanie etatów.

B I E C
www.biec.org

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Bezrobocie w Polsce najniższe od 6 lat. A dalej ma tylko spadać głęboko w dół