Czynniki sezonowe stabilizują bezrobocie
http://sxc.hu/
BIEC

Czynniki sezonowe stabilizują bezrobocie

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Oddziaływanie czynników o charakterze cyklicznym ma nadal charakter negatywny. Trudno na razie określić czy pozytywny wpływ czynników sezonowych przewyższy negatywne działanie zmiennych cyklicznych. Podobnie do poprzedniego miesiąca, w kierunku spadku wartości wskaźnika, czyli poprawy sytuacji na rynku pracy, działają cztery składowe. Taka sama liczba czynników sygnalizuje wzrost bezrobocia.

Stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym nie zmieniła swej wartości w ujęciu miesięcznym i wyniosła 13,6%.

Wolniejszy wzrost wskaźnika wynika głównie ze zmniejszonego napływu nowych bezrobotnych i zwiększonej liczby ofert pracy trafiających do urzędów zatrudnienia. Symptomy stabilizacji sytuacji na rynku pracy znajdują na razie umiarkowane odzwierciedlenie w ocenach formułowanych przez menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych na temat ogólnych perspektyw rozwojowych polskiej gospodarki oraz wielkości zatrudnienia w najbliższych miesiącach. Badania GUS i IRG SGH wskazują na nieznaczną poprawę ocen ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym. Nie ma to jednak przełożenia na prognozy dotyczące zatrudnienia. Podobnie do poprzednich miesięcy, prognozowany jest spadek zatrudnienia we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw. W największym stopniu redukcja liczby zatrudnionych przewidywana jest w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Spośród 22 branż jedynie dwie nie planują zwolnień. Są to producenci koksu i rafinacji ropy naftowej oraz przetwórstwo surowców niemetalicznych.

 

W marcu odnotowano wzrost liczby bezrobotnych wyrejestrowanych z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. Pracę znalazło o ponad 3 tys. bezrobotnych więcej niż w lutym br. i o niespełna 7 tys. więcej niż w marcu 2012 roku. Wzrost wielkości strumienia odpływu z bezrobocia następuje od września ubiegłego roku. Liczba bezrobotnych znajdujących pracę rośnie od sześciu miesięcy również w ujęciu rocznym.

Z drugiej strony, drugi miesiąc z rzędu zmniejsza się liczba nowych bezrobotnych, rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy. Mimo to napływ nowych bezrobotnychvpozostaje na znacząco wyższym poziomie w porównaniu z rokiem ubiegłym. W I kwartale br. napływ nowych bezrobotnych był o ok. 10% wyższy niż w I kwartale 2012 roku.

Po znaczącym, bo około 30% wzroście liczby ofert pracy trafiających od pracodawców do urzędów pracy, jaki odnotowano w lutym, w marcu br. nastąpiła korekta w dół. W stosunku do ubiegłego miesiąca pojawiło się o ok. 20 tyś. ofert pracy mniej, co oznacza 21% spadek liczby ofert pracy. Tym niemniej, strumień napływu wakatów do urzędów pracy pozostaje na nieco wyższym poziomie niż przed rokiem. Zgodnie ze wskazaniami Barometru Ofert Pracy, mierzącego liczbę ogłoszeń o pracy ukazujących się na głównych portalach internetowych, liczba ofert pracy rośnie od trzech miesięcy, przy czym w marcu br. wzrost ten był stosunkowo duży.

Duże przepływy na rynku pracy, zarówno pracowników, którzy znajdują zatrudnienie i zostają wyrejestrowani ze spisu bezrobotnych, jak i tych co tracą pracę i rejestrują się w urzędach zatrudnienia, przy wzroście ogłoszeń o wakatach, wskazują na nasilenie procesów realokacyjnych na rynku pracy. Nie wszyscy pracodawcy w okresie spowolnienia gospodarczego zwalniają pracowników. Część z nich tworzy nowe miejsca pracy i zwiększa zatrudnienie.

Liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy pozostaje od kilku miesięcy czynnikiem, który najsilniej wpływa na wzrost wartości wskaźnika a tym samym sygnalizuje wzrost bezrobocia. Zwolnienia z przyczyn ekonomicznych są stosunkowo drogim sposobem redukcji wielkości siły roboczej. Tym niemniej, od września ubiegłego roku ta grupa zwalnianych pracowników zaczęła znacznie szybciej, niż dotychczas, rosnąć. W marcu liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy wzrosła o ok. 5 tys. (4%). Pozytywnym sygnałem jest fakt, iż drugi miesiąc z rzędu skala wzrostu tej liczby bezrobotnych wyraźnie zwalnia.

Najnowsze dane (za luty br.) wskazują, iż utrzymuje się wzrost agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych. W lutym br., w porównaniu do miesiąca poprzedzającego, kwota wypłaconych świadczeń wzrosła o niespełna 2%. Wzrost ten odzwierciedla znaczący napływ do zasobu bezrobotnych, ale również wskazuje, iż nowo rejestrujący się bezrobotni posiadają prawo do świadczeń.


B I E C
www.biec.org

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Bezrobocie w Polsce spada niemal najszybciej w Europie. Czy będzie mniejsze niż 10%? Minister pracy: To bardzo realne