Co zrobić, gdy po wznowieniu postępowania organ odmówi...
http://sxc.hu/
JAT Serwis doradztwa podatkowego on-line

Co zrobić, gdy po wznowieniu postępowania organ odmówi uchylenia decyzji ostatecznej z powodu przedawnienia?

W poprzednim artykule z cyklu poświęconego skutkom wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09, pisałem o sposobie procedowania w sprawie wznowienia postępowania w odniesieniu do decyzji ostatecznych dotyczących  podatku od dochodu  z nieujawnionych źródeł.

Jednym z potencjalnie możliwych rozstrzygnięć organu prowadzącego postępowanie wznowieniowe jest odmowa uchylenia decyzji dotychczasowej, pomimo istnienia przesłanek wznowienia, z uwagi na to że wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przewidzianych w art. 68 lub art. 70 (art. 245 § 1 pkt 3 lit. b op).

Ponieważ wyrok Trybunału został już opublikowany i rozpoczął swój bieg miesięczny termin do złożenia wniosku wznowieniowego, niezwykle aktualne stało się pytanie, czy organ ma prawo podjąć takie rozstrzygnięcie w omawianej sprawie? A także, co zrobić gdy rozstrzygnięcie takie zostanie podjęte?

Terminy przedawnienia, a odmowa uchylenia decyzji

Żeby odpowiedzieć na pierwsze z tych pytań konieczne jest zbadanie, czy w okolicznościach omawianej sprawy (wznowienia postępowania w sprawie nieujawnionych), może być spełniona hipoteza normy prawnej wynikającej z art. 245 § 1 pkt 3 lit. b op?

Dla spełnienia tej hipotezy wystąpić muszą łącznie dwie przesłanki:

- upływ jednego z terminów wymienionych w art. 68 lub art. 70 op,

- brak możliwości wydania decyzji z uwagi na upływ tych terminów.

Nie wystarczy zatem by organ, który chce podjąć takie rozstrzygnięcie, stwierdził upływ jednego z ww. terminów. Musi wykazać także, że z uwagi na upływ tych terminów wydanie decyzji nie jest możliwe.

O ile pierwsza z ww. konstatacji (upływ terminów) nie budzi większych wątpliwości, to już brak możliwości wydania decyzji nie jest wcale tak oczywisty, jak zapewne chciałyby organy podatkowe.

Zawarty w przepisie art. 245 § 1 pkt 3 lit. b op zwrot „wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów (wytłuszczenia – moje)”, odnosi się bowiem - zgodnie z regułami wykładni gramatycznej - do hipotetycznej możliwości wydania takiej decyzji w postępowaniu zwyczajnym.

Termin z art. 68 Ordynacji podatkowej

Decyzja konstytutywna organu I instancji (ewentualnie utrzymana w mocy przez organ odwoławczy) doręczona podatnikowi przed upływem terminu z art. 68 § 4 Ordynacji, doprowadziła do powstania zobowiązania w podatku od dochodu z nieujawnionych źródeł.

W postępowaniu zwyczajnym nie ma już żadnej możliwości skorygowania zobowiązania z tej decyzji in plus, po upływie terminów określonych w art. 68 § 4 op.

Nie ma natomiast żadnych przeszkód do wydania po tym terminie decyzji obniżającej ustalone zobowiązanie, bowiem taka hipotetyczna decyzja nie kreuje zobowiązania wbrew art. 68 § 4 op; koryguje jedynie in minus zobowiązanie już istniejące.

Organ podatkowy mógłby zatem zastosować w niniejszej sprawie przepis art. 245 § 1 pkt 3 lit. b op jedynie wówczas, gdyby w wyniku wznowienia postępowania dojść miało do podwyższenia zobowiązania, co akurat w niniejszej sprawie jest niemożliwe.

Terminy z art. 70 Ordynacji podatkowej

Podobne rozumowanie przeprowadzić można w odniesieniu do terminu przedawnienia z art. 70 Ordynacji podatkowej. Mianowicie, jeśli zobowiązanie wygasło wskutek zapłaty, zgodnie z art. 59 § 1 pkt 1 op, to nie może wygasnąć po raz wtóry wskutek przedawnienia. Oznacza to, że po zapłacie podatku termin przedawnienia już nie biegnie.

Nie ma zatem żadnych przeszkód, by w postępowaniu zwyczajnym organ odwoławczy mógł zmniejszyć zobowiązanie, zarówno wydając decyzję reformatoryjną, jak i uchylając decyzję organu I instancji, pomimo upływu terminów z art. 70 Ordynacji podatkowej.

Skoro zatem, pomimo upływu tych terminów, organ mógłby uchylić decyzję w postępowaniu zwyczajnym, to nie ma podstaw do zastosowania przepisu art. 245 § 1 pkt 3 lit. b Ordynacji

Konkluzja

Potwierdzenie przedstawionych wyżej poglądów znaleźć można zarówno w doktrynie (vide: Bogusław Gruszczyński, komentarz do art. 245 Ordynacji podatkowej, wyd. LexisNexis), jak i w judykaturze (vide: wyroki WSA w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2011 r., III SA/Po 113 - 114/2011, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 1 lutego 2011 r., I SA/Gd 1089/2010, wyrok NSA z dnia 11 października 2002 r., III SA 3514/2000, i wiele innych).

Uważam zatem, że w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 240 § 1 pkt 8 op, w związku ze stwierdzeniem niekonstytucyjności art. 20 ust. 3 updof dokonanym przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku SK 18/09, organ podatkowy nie ma podstaw do odmowy uchylenia decyzji dotychczasowej na podstawie art. 245 § 1 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej.

Co zrobić, gdy organ odmówi uchylenia decyzji

Jeśli, pomimo to, organ prowadzący postępowanie wznowieniowe odmówi uchylenia decyzji dotychczasowej, powołując się na art. 245 § 1 pkt 3 lit. b op, stronie przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych określonych w Rozdziale 15 Ordynacji podatkowej – Odwołania.

W odwołaniu można posłużyć się argumentacją przedstawioną w niniejszym artykule.

W przypadku decyzji wydanych w I instancji przez naczelnika urzędu skarbowego, organem właściwym do rozpatrzenia odwołania będzie organ wyższego stopnia - dyrektor izby skarbowej (art. 220 § 2 op), zaś w przypadku decyzji wydanej w pierwszej instancji przez dyrektora izby skarbowej – ten sam organ (art. 221 op).

Oczywiście od niekorzystnych decyzji ostatecznych kończących postępowanie wznowieniowe stronie przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.


Jerzy Andrzej Tomczak
doradca podatkowy nr 05259
JAT Serwis doradztwa podatkowego on-line 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także