Co z decyzjami ostatecznymi dotyczącymi roku 2007 i lat...
http://sxc.hu/
JAT Serwis doradztwa podatkowego on-line

Co z decyzjami ostatecznymi dotyczącymi roku 2007 i lat następnych?

Większość komentatorów wyroku Trybunału prezentuje podgląd, że niemożliwe jest wznowienie postępowania w odniesieniu do decyzji ostatecznych dotyczących tytułowego okresu.

Nie jest to jednak wcale tak oczywiste. Uważam, iż warto podjąć taką próbę. Wniosek wznowieniowy nie pociąga za sobą żadnych kosztów, zaś możliwość osiągnięcia sukcesu jest wielce prawdopodobna, choć wszystko wskazuje na to, że większość takich spraw znajdzie swój finał dopiero przed sądem.   

Na głębsze analizy tego aspektu sprawy przyjdzie jeszcze czas, po opublikowaniu uzasadnienia orzeczenia Trybunału oraz kolejnych wyroków sądów administracyjnych.

Termin do złożenia wniosków wznowieniowych (27 września b.r.) jest jednak terminem ostatecznym. Gdyby okazało się zatem, że orzecznictwo pójdzie w kierunku uznania za niekonstytucyjny przepisu art. 20 ust. 3 updof również za okresy po 2006 r. (co nie jest wykluczone, pomimo nie wyrażenia tego expressis verbis przez Trybunał), powrót do wznowienia postępowania nie będzie już możliwy.

Warto zatem, wbrew opinii licznych komentatorów, wnioski takie składać zgodnie z zasadą ostrożności procesowej.

Co orzekł Trybunał, a co mogą sądy administracyjne

Trybunał orzekł o niezgodności przepisu art. 20 ust. 3 updof z Konstytucją, w brzmieniu obowiązującym w latach 1998 - 2006, dlatego że tego okresu dotyczyła skarga konstytucyjna.

Nie oznacza to jednak, że przepis ten w brzmieniu obowiązującym od 2007 r. pozostaje w zgodności z ustawą zasadniczą.

Istotą nowelizacji wprowadzonej do art. 20 ust. 3 updof od 1 stycznia 2007 r., jest zmiana metodologii badania wydatków i przychodów w roku, którego dotyczy decyzja, a mówiąc ściślej wpływu chronologii badania na wynik sprawy. W poprzednim stanie prawnym badane były wydatki i przychody w obrębie roku podatkowego per saldo, natomiast od 2007 r. uwzględniana jest również chronologia tych zdarzeń (rzetelną analizę tej kwestii przedstawił Krzysztof Nowak w artykule Kiedy wydatki mają pokrycie w dochodach, opublikowanym w Rzeczpospolitej).

Pomimo nie stwierdzenia tego expressis verbis oraz braku uzasadnienia orzeczenia Trybunału, wszystkie zarzuty zawarte w ustnym uzasadnieniu tegoż oraz w komunikacie prasowym TK, odnoszą się – moim zdaniem – również do brzmienia art. 20 ust. 3 updof obowiązującego obecnie (po 2006 r.). Drobna zmiana metodologii obliczania podstawy opodatkowania nie zmienia bowiem istoty i charakteru tej instytucji, 

Nie wiadomo, czy Trybunał zajmie się po raz wtóry badaniem zgodności z ustawą zasadniczą art. 20 ust. 3 updof, tym razem w odniesieniu do jego obecnego brzmienia. Nie jest jednak wykluczone, że niezgodność tę uznają sądy administracyjne wydając orzeczenia po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku TK.

Co zrobić z decyzjami dotyczącymi roku 2007 i lat następnych

Jeśli judykatura przyzna, że przepis art. 20 ust. 3 updof jest niezgodny z Konstytucją również w jego obecnym brzmieniu, to spełniona zostanie przesłanka z art. 240 § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej stanowiąca podstawę wznowienia postępowania podatkowego.

Należy jednak pamiętać, że wznowienie postępowania na podstawie przywołanego przepisu  Ordynacji następuje wyłącznie na żądanie strony (nigdy z urzędu) i tylko w ciągu miesiąca od daty wejścia w życie orzeczenia Trybunału (art. 241 § 2 pkt 2 op) – tylko do dnia 27 września 2013 r.

Jeżeli zatem z orzeczeń sądów administracyjnych wydanych po 27 września b.r. wynikałoby, że przesłanka wznowienia z art. 240 § 1 pkt 8 Ordynacji spełniona jest również w odniesieniu do decyzji ostatecznych dotyczących roku 2007 i lat następnych, to – nawet gdyby była to już jednolita linia orzecznicza – możliwości wznowienia postępowania nie będzie, z uwagi na upływ terminu z art. 241 § 2 pkt 2 Ordynacji.

Warto więc składać żądania wznowienia postępowania również w odniesieniu do decyzji ostatecznych dotyczących tego okresu (rok 2007 i lata następne).

Postępowania w tej sprawie z pewnością nie będą łatwe, nie ma żadnej gwarancji sukcesu, i prawdopodobnie znajdą swój finał dopiero przed sądem. Jednak drugiej takiej szansy prawdopodobnie już nie będzie.


Jerzy Andrzej Tomczak
doradca podatkowy nr 05259
JAT Serwis doradztwa podatkowego on-line

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 101 głosów
49%

przez telefon

49 głosów
47%

z komputera

47 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
4%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także