Ceny będą rosły wolniej
http://sxc.hu/
BIEC

Ceny będą rosły wolniej

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Co prawda spośród dziewięciu składowych wskaźnika tylko cztery działały w tym miesiącu w kierunku wolniejszego wzrostu cen, zaś pięć należało do grupy neutralnych lub wskazujących na wzrost cen. Jednak siła oddziaływania tych ostatnich była zdecydowanie słabsza od siły składowych działających w kierunku spadku inflacji i żadna składowa nie wykazuje jak do tej pory tendencji proinflacyjnych w dłuższym okresie. Z punktu widzenia kształtowania się inflacji w najbliższych miesiącach niepokoić może ponowny wzrost odsetka firm planujących podnoszenie cen na swe wyroby oraz wzrost średniego jednostkowego kosztu pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych.

Do spadku wskaźnika w największym stopniu przyczynił się niższy w stosunku do poprzednich kwartałów odsetek wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle. Na koniec trzeciego kwartału przeciętne wykorzystanie mocy wytwórczych wyniosło ok. 74% wobec 75,5% na koniec drugiego kwartału br. Wydawać by się mogło, ze jest to spadek niewielki. Jednak odsetek wykorzystania mocy ma zwykle bardzo wąski zakres wahań w poszczególnych fazach cyklu koniunktury. Dla gospodarek wysoko rozwiniętych nie przekracza on 10 punktów procentowych, spadając w okresach recesji do średnio ok. 72% i osiągając średnio ok. 82% w okresie bumu gospodarczego. Polska gospodarka w ostatnich latach wykazuje podobny zakres wahań. W okresie spowolnienia lat 2008-09 najniższy odsetek wykorzystania mocy w polskim przemyśle wyniósł 70%, zaś najwyższy dotychczas odnotowany to 81% w ostatnim kwartale 2007r. Spadek wykorzystania mocy rzędu 1,5 punktu procentowego świadczy o postępującym w gospodarce spowolnieniu, które jak do tej pory nie ma przebiegu gwałtownego. Jednocześnie oznacza zmniejszenie się presji inflacyjnej ze względu na niższe koszty związane z utrzymywaniem parku maszynowego oraz niższą skłonnością przedsiębiorstw do inwestowania w poszerzenie mocy wytwórczych.

Ostatnie dane informują o wolniejszym wzroście cen importu. Ceny importu wykazują tendencje dezinflacyjne od początku roku, które w ostatnich miesiącach nasiliły się. Związane jest to co najmniej z trzema czynnikami: tendencją do umacniania się złotego względem dolara i euro obserwowaną od połowy br., spadkiem cen surowców na światowych rynkach oraz zmniejszającym się udziałem dóbr inwestycyjnych w polskim imporcie, które to dobra charakteryzują się relatywnie wyższymi cenami jednostkowymi niż pozostałe ceny.

Nie zmienił się stosunku do poprzedniego miesiąca poziom zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów. Zjawisko odchodzenia od finansowania kredytem bankowych zakupów zarówno tych typowo konsumpcyjnych jak i mieszkaniowych obserwujemy od początku drugiej połowy ubiegłego roku. W warunkach słabnącej aktywności gospodarki oraz zmniejszania się realnych dochodów konsumentów trudno spodziewać się wzrostu zainteresowania kredytem nawet w warunkach luzowania polityki monetarnej NBP.

Od trzech miesięcy spadają ceny usług świadczonych przedsiębiorcom, choć nieco wolniej niż w poprzednich dwóch miesiącach. Podobnie jak przed miesiącem spadają ceny usług transportowych oraz usług magazynowania, nieznacznie natomiast wzrosły ceny usług kurierskich.

W kierunku wzrostu inflacji najsilniej spośród wszystkich składowych oddziaływało zwiększenie zadłużenia skarbu państwa związane gównie z potrzebami finansowania deficytu budżetowego. Z punktu widzenia kształtowania się procesów inflacyjnych w przyszłości istotne i pozytywne jest to, że w ciągu ostatniego roku realne zadłużenie skarbu państwa nie rośnie, zaś oprocentowanie emitowanych papierów dłużnych spada.

Niepokojący z punktu widzenia kształtowania się przyszłych procesów inflacyjnych jest wzrost jednostkowego kosztu pracy. W ostatnich miesiącach przedsiębiorstwa redukowały koszty, przystosowując się do słabnącej koniunktury. Między innymi ograniczały koszty pracownicze, co można było obserwować od drugiej połowy ub. roku. Dane z ostatnich dwóch miesięcy wskazują na wzrost jednostkowego kosztu pracy, co w przyszłości może stać się powodem szybkiego odbicia inflacji.

Drugi niepokojący sygnał związany jest z oczekiwaniami menedżerów przedsiębiorstw co do kształtowania się cen oferowanych przez nich wyrobów. Od dwóch miesięcy skłonność do obniżania, bądź utrzymywania cen na dotychczasowym poziomie spada, zaś zwiększa się odsetek firm deklarujących wzrost cen. Jedną z przyczyn nasilenia się oczekiwań na wzrost cen są prawdopodobnie ograniczone możliwości redukcji kosztów, w tym kosztów pracy. Przybywa również przedstawicieli branż deklarujących wzrost cen w najbliższej przyszłości. O ile przed miesiącem najwyższą skłonność do podnoszenia cen wykazywali, producenci żywności, to obecnie dołączyli do nich przedstawiciele branż: tekstylnej, odzieżowej, papierniczej i chemicznej. Znaczna część wyrobów tych branż to produkty konsumpcyjne, zajmujące znaczacą pozycję w koszyku dóbr, który jest podstawą do wyliczania CPI.

Maria Drozdowicz
www.biec.org

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
NBP kontroluje wskaźnik inflacji?