Będą zmiany w procedurze wnoszenia skarg na czynności...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Będą zmiany w procedurze wnoszenia skarg na czynności komornika

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ogranicza to, a nierzadko uniemożliwia prowadzenie egzekucji przez komorników. Sejm pracuje nad zmianami w kwestii zaskarżania czynności komornika.

Mowa o projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2678), nad którym trwają prace w sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach.

Zakres skargi

Projekt przewiduje wyłączenie dopuszczalności zaskarżenia niektórych czynności komornika. Nie będą podlegały zaskarżeniu te czynności, które stanowią jedynie etap postępowania kończący się dokonaniem innej zaskarżalnej czynności. Do tej kategorii należą zarządzenia o wezwaniu do usunięcia braków pisma (np. wniosku o wszczęcie egzekucji, o dokonanie opisu i oszacowania, o wyznaczenie licytacji) oraz zawiadomienia o planowanym terminie czynności. W myśl proponowanych zmian skarga nie będzie przysługiwać na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

Prawidłowość powyższych czynności komornika będzie kontrolowana w razie zaskarżenia odpowiedniego zarządzenia komornika o zwrocie pisma albo zaskarżenia czynności, której dotyczyło zawiadomienie.

Procedura rozpatrywania

Skarga na czynności komornika będzie wnoszona do sądu za pośrednictwem komornika, który dokonał zaskarżonej czynności. Jeżeli komornik uzna skargę za uzasadnioną w całości, wówczas będzie mógł ją uwzględnić, co zwolni go z obowiązku przekazania jej do sądu. Konsekwencją takiego rozwiązania będzie ograniczenie czasochłonnego i kosztownego przekazywania korespondencji między sądem a komornikiem. Nastąpi również wyeliminowanie przypadków wniesienia skargi do niewłaściwego sądu oraz konieczności umarzania postępowania przez sąd w razie uwzględnienia skargi przez komornika. Projektowany przepis przewiduje także zwolnienie komornika z obowiązku sporządzenia uzasadnienia zaskarżonej czynności, jeżeli uzasadnienie to zostało już sporządzone.

Skargę będzie można wnosić do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Wówczas w terminie 3 dni sporządzi uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo z przyczyn jej zaniechania i przekaże skargę do sądu, chyba, że skargę w całości uwzględni.

Termin wniesienia

W myśl proponowanych zmian skarga będzie wnoszona w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach − od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia − od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skarga na zaniechanie przez komornika dokonania czynności będzie wnoszona w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność powinna być dokonana.

Inne zmiany

Projekt przewiduje, że sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie. Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi będzie przysługiwało zażalenie.

Po wprowadzeniu zmian nie będzie konieczne obowiązkowe wyznaczenie rozprawy w celu rozpoznania skargi na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną oraz uchyleniu obowiązku zawiadomienia prokuratora o terminie takiej rozprawy. Sąd będzie mógł jednak rozpoznać taką skargę na rozprawie, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami danej sprawy.


Kancelaria Prawna Skarbiec
 

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Obniżenie wynagrodzenia komorników może zaszkodzić firmom