Będą uproszczenia w prawie dla firm
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Będą uproszczenia w prawie dla firm

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym przewiduje m.in. zmiany w Kodeksie spółek handlowych.

W myśl proponowanych zmian do zarządu spółki partnerskiej oprócz partnerów mogą wchodzić również osoby trzecie. Kwestia ta obecnie budzi wątpliwości.

Projekt przesądza, że zmiana spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji będzie następowała poprzez zmianę umowy wspólników. Obecnie nie jest to przesądzone.

Obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują, w jakim terminie należy wypłacić zysk wspólnikom spółki z o.o. Projekt przewiduje, że to wspólnicy będą o tym samodzielnie decydować, a gdy uchwała wspólników tego nie określa, wypłata będzie musiała nastąpić do końca roku obrotowego, w którym wspólnicy podjęli uchwałę.

W spółce komandytowo-akcyjnej komplementariusz będzie miał prawo wypowiedzenia umowy spółki lub wystąpienia z niej.

Projekt reguluje zasady związane z nabyciem udziałów przez jednego z małżonków w zamian za składniki z ich majątku wspólnego.

Projekt reguluje zasady wypłacania zaliczek na poczet dywidendy, gdy spółka z o.o. zanotowała stratę.

Gdy chodzi o rezygnację członka zarządu spółki kapitałowej, projekt przyjmuje, że jest to jego jednostronne oświadczenie i członkowie zarządu mają obowiązek o nim powiadomić sąd rejestrowy.

Obecnie nie wiadomo, kto ma prawo odwołać zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt przesądza, że prawo to ma organ, który je zwołał.

Projekt reguluje też zasady reprezentacji spółki z o.o. w likwidacji.

Omawiana nowelizacja przewiduje także zmiany w Kodeksie pracy. Modyfikuje zasady dotyczące szkoleń okresowych z zakresu BHP, które mają być nieobowiązkowe dla pracodawców, o nie wyższej niż trzecia kategoria ryzyka, określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1005 z późn. zm.).

Pracodawcy, którzy zatrudniają od 21 do 50 pracowników, będą mogli pełnić zadania służby BHP. Omawiany projekt przewiduje także zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uproszczenia dla przedsiębiorców sprzedających alkohol.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Teraz rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym trafi pod obrady rządu.


Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przewodnik Ekonomiczny#5 Skąd się bierze inflacja?