Będą ułatwienia w podpisywaniu umów w ramach...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Będą ułatwienia w podpisywaniu umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Samorządy będą mogły udzielać wykonawcy dotacji celowych na realizację inwestycji w ramach PPP, przewiduje się również ułatwienia w podpisywaniu umów w ramach PPP na okres dłuższy niż 4 lata.

Rząd chce zmienić ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu dalszego propagowania i uproszczeń we współpracy między sektorem publicznym a firmami prywatnymi.

Możliwość utworzenia spółki zależnej

W myśl obecnych przepisów stroną umowy zawieranej z podmiotem publicznym może być jedynie wykonawca, który brał udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oznacza to, że jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia brała udział spółka, która chce wykonać zamówienie za pośrednictwem spółki zależnej, musiała ją założyć przed złożeniem oferty. Obecne przepisy sprzyjają zatem zakładaniu firm, których obecność na rynku ogranicza się do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto generuje to koszty związane z zakładaniem spółki zależnej w postaci wpisu do KRS, wykreślenia z KRS, zgłoszenia rejestracyjnego itd.

Rządowe założenia zmian w ustawie o PPP umożliwiają utworzenie przez wybranego wykonawcę spółki zależnej odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Spółka zależna odpowiedzialna za realizację postępowania o udzielenie zamówienia będzie w całości własnością wykonawcy, który będzie wywierał decydujący wpływ na jej działalność. Spółka zależna będzie mogła korzystać z całego potencjału wykonawcy. Ponadto pomiędzy wykonawcą a spółką zależną ma być podpisywana umowa o wyłączeniu zysków i strat, zgodnie z którą wykonawca będzie odpowiedzialny solidarnie z utworzoną spółką zależną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zmiany w podpisywaniu umów

Projekt założeń znosi obowiązek przekazywania prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych uzasadnienia faktycznego i prawnego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na okres dłuższy niż 4 lata, w przypadku gdy przedmiot tego zamówienia ma być realizowany w PPP. Co więcej w umowie będzie można wpisać zasady jej wcześniejszego rozwiązania.

Zniesienie limitów wysokości zabezpieczenia

Ustawa o PPP daje zamawiającemu prawo żądania zabezpieczenia właściwego wykonania umowy. Zabezpieczenie wynosi od 2 do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wnikającego z umowy. Projekt zmian znosi powyższy wymóg.

Z omawianych założeń zmian w ustawie o PPP powstanie teraz projekt nowelizacji tej ustawy, który zostanie skierowany na posiedzenie rządu, a następnie do prac w Sejmie.

Po wprowadzeniu w ostatnich latach ułatwień w przepisach o PPP powoli rośnie zainteresowanie zawieraniem umów w tej formie. Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że obecnie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanych jest 48 przedsięwzięć, a 116 pomysłów czeka na zakończenie analiz przygotowawczych oraz podpisanie umowy.


Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także