Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 314 głosów
18%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

57 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

65 głosów
61%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

192 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Agencja celna może zostać przedstawicielem podatkowym
Redakcja
http://sxc.hu/

Agencja celna może zostać przedstawicielem podatkowym

Podziel się tym artykułem:   

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 18 marca 2010 wniosła istotne zmiany do warunków, jakie musi spełniać podmiot (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), aby zostać przedstawicielem podatkowym. Jednocześnie procedura ta została znacznie ułatwiona w porównaniu do poprzednio obowiązujących.


Jeżeli chcemy zostać przedstawicielem podatkowym, powinniśmy spełnić równocześnie następujące wytyczne:


     - być zarejestrowani jako czynny podatnik VAT
     - przez ostatnie 24 miesiące:

  • nie zalegać z wpłatami podatków stanowiących dochód budżetu państwa (przekraczającymi w każdym odrębnym podatku 3%  kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach)
  • nie być prawomocnie skazanym na podstawie ustawy kodeksu karnego skarbowego za popełnienie przestępstwa skarbowego. Dotyczy to zarówno osób fizycznych będących podatnikami jak i podatników nie będących osobami fizycznymi (osoby będąca wspólnikiem spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, członkami władz zarządzających, głównymi księgowymi).

     - być uprawnionymi do wykonywania doradztwa podatkowego zawodowo


Dopuszczono możliwość pełnienia funkcji przedstawiciela podatkowego w przypadku agencji celnych, nawet jeżeli nie będą one posiadały uprawnień zawodowych (lub prawa do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych). Będzie to jednak tylko możliwe w przypadku, gdy podatnik, który ustanowi ją swoim przedstawicielem podatkowym:
     - importuje na terytorium kraju towary, których miejscem przeznaczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju
     - importer dokonuje wywozu towarów z kraju w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów


To rozwiązanie ułatwi podmiotom dokonującym importu towarów dokonywanie rozliczeń celno-podatkowych, związanych z odprawami celnymi w przypadku konieczności ustanowienia przedstawiciela podatkowego.

W momencie spełnienia tych reguł agencja celna będzie uprawniona od 1 kwietnia do:

     - prowadzenia dokumentacji i ewidencji
     - wykonywania deklaracji podatkowych i informacji podsumowujących


Takie uprawnienie ułatwi agencjom kierowanie dalej odpraw w imporcie przez podmioty zagraniczne do innego państwa członkowskiego. Wszelkich formalności związanych z przemieszczaniem dalej towaru będzie mógł w tym przypadku dopełnić przedstawiciel podatkowy.

Zrezygnowano również z ustanawiania funkcji przedstawiciela podatkowego poprzez umowę notarialną. Oprócz podstawowych danych obu stron należy w niej zawrzeć również adres, pod którym będzie prowadzona i przechowywana
dokumentacja oraz ewidencja podatnika dla celów podatku VAT. Powinna ona także zawierać oświadczenie przedstawiciela podatkowego o spełnianiu powyższych warunków, które pozwalają mu na wykonywanie takiej funkcji zgodnie z prawem.zmiana dotyczy art. 15 ust. 8 i dodanie ust. 8a i 8b do ustawy o VATPodziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl