Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Abolicja dla cudzoziemców
http://sxc.hu/

Abolicja dla cudzoziemców

Rada Ministrów przyjęła 22.06.br. projekt ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium RP oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP i ustawy o cudzoziemcach.

Przyjęte w ramach abolicji zapisy umożliwiają cudzoziemcom nielegalnie przebywającym w naszym kraju zalegalizowanie pobytu. Podstawowym wymogiem udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony będzie nieprzerwany pobyt cudzoziemca w Polsce co najmniej od 20 grudnia 2007 roku. Jednocześnie pobyt ten powinien być nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy.

 

O zalegalizowanie pobytu w ramach abolicji będą mogli wystąpić także cudzoziemcy, którym przed 1 stycznia 2010 roku wydano ostateczną decyzję o odmowie nadania statusu uchodźcy i orzeczono o ich wydaleniu. Wymogiem uzyskania przez takich cudzoziemców zezwolenia będzie ich nieprzerwany pobyt w Polsce co najmniej od 1 stycznia 2010 r. W tym przypadku również pobyt powinien być nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy.

 

Abolicja pozwala zalegalizować pobyt także tym cudzoziemcom, wobec których 1 stycznia 2010 r. toczyło się postępowanie o nadanie statusu uchodźcy i zostało ono wszczęte, w związku ze złożeniem kolejnego wniosku w tej sprawie.

 

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji będzie udzielane na 2 lata, a nie jak w poprzednich akcjach abolicyjnych na rok. W trakcie takiego pobytu cudzoziemiec będzie mógł podjąć zatrudnienie bez zezwolenia – na podstawie umowy o pracę. Złagodzono także niektóre z warunków potrzebne do zalegalizowania takiego pobytu. Odstąpiono m.in. od posiadania wystarczających środków utrzymania. Wniosek o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony trzeba będzie złożyć w ciągu 6 miesięcy od daty obowiązywania ustawy.

 

Odmowa udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji będzie następowała m.in. w przypadku gdy wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź cudzoziemiec w postępowaniu o udzielenie zezwolenia złożył wniosek lub dokumenty, które zawierały nieprawdziwe dane osobowe bądź fałszywe informacje.

 

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w trybie abolicji zostanie cofnięte jeżeli m.in.: cudzoziemiec opuścił na stałe terytorium Polski; złożył wniosek lub dokumenty, które zawierały nieprawdziwe dane osobowe bądź fałszywe informacje; wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa.

 

Poza przepisami umożliwiającymi zalegalizowanie pobytu w ramach abolicji wprowadzono także rozwiązania, które umożliwiają udzielanie pomocy cudzoziemcom przeniesionym do Polski w ramach relokacji lub przesiedlenia.

 

Rada Ministrów będzie mogła wydać rozporządzenie określające liczbę cudzoziemców, którzy mogą być relokowani lub przesiedlani na terytorium Polski w danym roku. Rozporządzenie określi także państwa, z których będą przybywać cudzoziemcy oraz wysokość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów relokacji lub przesiedlenia.

 

W stosunku do cudzoziemców objętych relokacją lub przesiedleniem wprowadzono regulacje, które skrócą przebieg postępowania o nadanie im statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej. Nowe przepisy pozwolą przeprowadzić znaczną część postępowania poza granicami Polski – w miejscach gdzie cudzoziemcy się znajdują.

 

Po przyjeździe do Polski przesiedlony lub relokowany cudzoziemiec za pośrednictwem komendanta oddziału lub placówki Straży Granicznej, przez którą przekroczył granicę przekaże szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców swój dokument podróży. W ciągu 2 dni od dnia wjazdu do Polski cudzoziemiec będzie musiał stawić się we wskazanym wcześniej ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Opieka medyczna i pomoc socjalna będą przysługiwać cudzoziemcowi od dnia zgłoszenia się do ośrodka. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia opieka medyczna będzie przysługiwać od dnia wjazdu relokowanego bądź przesiedlanego cudzoziemca na terytorium Polski.

 

Obowiązek zatrzymania cudzoziemca i umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub areszcie, w celu wydalenia przejmie w całości Straż Graniczna. Teraz zadanie to wykonuje razem z policją.

 

Zmiany dotyczą również przepisów w zakresie udzielania pomocy osobom ubiegającym się o status uchodźcy. Obecnie cudzoziemcowi, który złożył wniosek o nadanie takiego statusu, zapewnia się pomoc socjalną i opiekę medyczną. Można też udzielić mu pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju, do którego ma prawo wjazdu. Nowe przepisy zapewnią pomoc cudzoziemcowi również w przypadku przeniesienia go do innego państwa unijnego, w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy (tzw. pomoc w przeniesieniu). Jednocześnie wszystkim cudzoziemcom, którzy złożyli wnioski o nadanie statusu uchodźcy będzie przysługiwać pomoc socjalna i opieka medyczna na zasadach ogólnych.

 

Cudzoziemiec, który nie przebywa w ośrodku dla cudzoziemców, a korzysta z pomocy socjalnej w postaci świadczenia pieniężnego będzie miał prawo do nauki języka polskiego, pomocy dydaktycznych dla dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych placówkach oraz pokrycia, w miarę możliwości, kosztów zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych dla dzieci. Na razie taka pomoc przysługuje jedynie cudzoziemcom, którzy przebywają w ośrodku dla cudzoziemców. Wprowadzono regulację, zgodnie z którą świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwało cudzoziemcowi za okres, kiedy przebywał poza granicami Polski.

 

Pomoc socjalna i opieka medyczna będą zapewnione cudzoziemcowi w czasie trwania postępowania o nadanie statusu uchodźcy, począwszy od dnia, w którym zgłosił się on do ośrodka dla cudzoziemców. Jedynie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, cudzoziemiec będzie mógł skorzystać z opieki medycznej już od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy.

 

Zmieniono zakres świadczeń, które udzielane są cudzoziemcom w dobrowolnym powrocie do swojego kraju. W nowych przepisach zaproponowano zniesienie ograniczeń w wyborze środka komunikacji i pełne pokrycie kosztów wyżywienia w podróży.

 

 

 

Źródło: MSWiA

Loading Comments