31 maja mija termin wpłaty do funduszu świadczeń...
sxc.hu
Tax Care

31 maja mija termin wpłaty do funduszu świadczeń socjalnych

Do wpłacenia pierwszej raty (do 31 maja) na rachunek ZFŚS zobowiązani są prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a także pracodawcy prywatni, jeśli zdecydowali się na utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Rata ta wynosi 75% odpisu podstawowego. Uzupełniającą transzę wpłaca się do 30 września.

Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracodawcy mogą wypłacać pracownikom świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego (środki z funduszu można przeznaczyć np. na ośrodki wczasowe i kolonijne, obiekty sportowo-rekreacyjne i kulturalne oraz żłobki czy przedszkola). Pracodawcy mogą także udzielać pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej) oraz zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

Odpisy od wszystkich pracowników

ZFŚS tworzy się na odrębnym rachunku bankowym. Coroczny odpis podstawowy naliczany jest w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Należy zsumować przeciętne liczby osób pracujących w odrębnych miesiącach i wynik podzielić przez 12.

Ile trzeba zapłacić?

Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego pracującego w normalnych warunkach wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w konkretnym okresie podanym w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Szczegółowe stawki odpisu

W przypadku pracownika młodocianego, wartość jego odpisu podstawowego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim 6%, a w trzecim 7% przeciętnego wynagrodzenia.

Odpis na pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze tworzy się w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Na pracownika niepełnosprawnego oraz emeryta lub rencistę uprawnionego do opieki socjalnej wysokość odpisu może być podniesiona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia.

W 2014 r. bazą do wyliczenia odpisu podstawowego jest przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2010 r., równe 2917,14 zł. A zatem, np. odpis na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 1093,93 zł, na osobę wykonującą pracę w szczególnych warunkach 1458, 57 zł, a na uczącego się w trzecim roku nauki 204,20 zł.

Przykład

Pracodawca, który zatrudnia 20 pracowników w pełnym wymiarze czasu, jednego na ½ etatu i pięciu młodocianych w trzecim roku nauki, na rachunek bankowy ZFŚS będzie musiał wpłacić:
1093,93 zł x 20,5 = 22425,57 zł
204,20 zł x 5 = 1021 zł

(22425,57 zł + 1021 zł) x 75% = 17584,92 zł – wpłata do 31 maja
(22425,57 zł + 1021 zł) – 17584,92 zł = 5861,65 zł – wpłata do 30 września


Katarzyna Miazek, Tax Care
Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także