10-proc. ryczałt od sprzedaży firmowej nieruchomości
sxc.hu
Tax Care

10-proc. ryczałt od sprzedaży firmowej nieruchomości

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych z kolei podlega pod 19-proc. stawkę według ustawy o PIT.

Kwot uzyskanych ze odpłatnego zbycia firmowej nieruchomości przez przedsiębiorcę opodatkowanego w formie ryczałtu nie łączy się z przychodami ani dochodami z innych źródeł. Zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym, stawka ryczałtu wyniesie 10 proc. uzyskanego przychodu w przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

  • środkami trwałymi,
  • składnikami majątku, o których mowa w art. 22 d ust. 1 ustawy o PIT, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22 ww. ustawy, jest niższa niż 1500 zł,
  • wartościami niematerialnymi i prawnymi, 


które zostały ujęte w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych firmy, a które były wykorzystywane w pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotyczy to także odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w art. 22 d ust. 1 ustawy o PIT oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, nieujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Określone zasady opodatkowania mają zastosowanie bez względu na to, kiedy firmowa nieruchomość została przez ryczałtowca nabyta.

Wycofana nieruchomość bez podatku po 6 latach

10-proc. stawka podatku będzie miała zastosowanie, jeśli wspomniane środki trwałe ryczałtowiec wycofał z działalności, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik został wycofany i dniem jego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Ryczałt płatny bez wezwania

Ryczałt od sprzedaży firmowej nieruchomości czy wartości niematerialnej i prawnej jest płatny bez wezwania w zwykłym dla ryczałtowca terminie, tj. do 20 dnia następnego miesiąca, a w przypadku przychodów grudniowych do 31 stycznia następnego roku. 10% od uzyskanego ze sprzedaży przychodu należy wpłacić na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania ryczałtowca.

19 proc. przy sprzedaży budynku mieszkalnego

W przypadku sprzedaży nieruchomości mieszkalnych ryczałtowiec zapłaci podatek dochodowy zgodnie z ustawą o PIT - według 19-proc. stawki. Dotyczy to odpłatnego zbycia wykorzystywanego w pozarolniczej działalności gospodarczej:

  • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  • gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim gruncie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,


jeśli sprzedaż nastąpiła w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym taka nieruchomość mieszkalna została nabyta lub wybudowana.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy podatek od nieruchomości za garaż będzie niższy?