10 najczęstszych błędów podatkowych popełnianych przez...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

10 najczęstszych błędów podatkowych popełnianych przez przedsiębiorców

1. Uporczywe niewpłacanie podatku bądź zaliczki na podatek w terminie
Każdemu może zdarzyć się zapomnieć wpłacić podatek w terminie. Przyjmuje się jednak, że
jeśli jest to zaniechanie powtarzające się, bądź też jednorazowe odsunięcie wpłacenia podatku
w terminie ale na dłuższy okres, to takie zachowanie będzie miało znamię uporczywości.
Czyn ten jest wykroczeniem, obwarowany jest karą grzywny, ale również odsetkami od
niewpłaconej kwoty podatku. Jak tego uniknąć? W dobie powszechności urządzeń
elektronicznych wystarczyłoby ustawić cykliczne przypomnienie w elektronicznym
kalendarzu o obowiązku wpłacenia danego podatku.
2. Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów, wydatków o charakterze osobistym
Wiadomo, że każdy przedsiębiorca chciałby płacić podatku jak najmniej. Będąc na tzw.
„etacie”, nie przejmujemy się tym, że z „zarobionych” środków musimy zapłacić podatek
dochodowy. Przedsiębiorca natomiast co miesiąc widzi, ile wpłaca zaliczki na podatek
dochodowy. Chcąc zmniejszyć to obciążenie, zalicza do kosztów uzyskania przychodów
coraz to nowe wydatki. Pamiętać jednak trzeba, że nie każdy poniesiony wydatek może
stanowić KUP. Kosztem uzyskania przychodu może być tylko wydatek poniesiony w celu
uzyskania tego przychodu bądź jego zabezpieczenia. Gdy będziemy o tym pamiętać,
unikniemy możliwości uznania przez organ podatkowy, że konieczna jest korekta i
„wyrzucenie” wydatku z KUP, a zatem również wpłacenie zaległego podatku i odsetek od
niego.
3. Niewystawienie faktury lub rachunku
Obowiązek wystawienia faktury bądź rachunku wprost wynika z przepisów ustawy o VAT.
W przypadku więc dokonania transakcji sprzedaży bądź wykonania usługi, istnieje taki
obowiązek. Fakturę wystawia się na rzecz podatnika VAT czynnego, rachunek natomiast – w
przypadku transakcji dokonanej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
Niewystawienie takiego dokumentu podlega karze grzywny.
4. Posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT
Przedsiębiorca chcąc obniżyć VAT należny bądź też obniżyć zaliczkę na podatek dochodowy,
musi ponieść koszt uzyskania przychodu. Często zdarza się, że przedsiębiorcy, wobec braku

możliwości dokonania zakupów, „kupują” faktury VAT, które mają za zadanie
udokumentować rzekomo poniesiony wydatek. Mało który przedsiębiorca zdaje sobie jednak
sprawę, że za taki czyn grozi nie tylko widmo określenia przez organ nowej kwoty
zobowiązania podatkowego, ale również kara grzywny, bądź nawet kara pozbawienia
wolności.
5. Brak stosownej dokumentacji dotyczącej transakcji
Każda transakcja winna być prawidłowo udokumentowana, na wypadek wszczęcia przez
organ podatkowy kontroli. Konieczne jest zatem posiadanie faktury VAT, umowy,
zamówienia, dokumentu przewozu itp. Niektóre przywileje podatkowe są również
obwarowane posiadaniem stosownych dokumentów (np. zastosowanie stawki VAT 0% w
przypadku WDT). Nieposiadanie stosownych dokumentów, wyłącza możliwość skorzystania
z takiego przywileju, więc podatnik, nie posiadając takowych, nie powinien takiej stawki
zastosować. Zdarza się jednak, że stawka zostaje zastosowana pomimo braku tych
dokumentów, co wiąże się z konsekwencjami zarówno w podatku VAT, jak i postępowaniu
karnym skarbowym.
6. Odliczenie 100% VAT od paliwa/raty leasingowej itp. pomimo używania samochodu
służbowego do celów prywatnych
Obecne przepisy przewidują, że w przypadku wydatków związanych z samochodem
wykorzystywanym dla celów służbowych, 100% VAT można odliczyć wyłącznie wtedy, gdy
samochód jest użytkowany tylko w celach służbowych. Dodatkowo jednak, należy prowadzić
ewidencję przebiegu takiego pojazdu. Jeśli natomiast podatnik użytkuje go również w sposób
prywatny, możliwe jest odliczenie VAT naliczonego w 50% jego wysokości. Przedsiębiorcy
często jednak bagatelizują te regulacje i odliczają 100% VAT, np. od zakupionego paliwa,
pomimo braku prowadzenia ewidencji i używania samochodu w trybie mieszanym, ale nie
zdają sobie sprawy, że przecież w każdej chwili może do nich zapukać pracownik urzędu
skarbowego i zweryfikować te rozliczenia. Bezpieczniej jest jednak, odliczać 50% VAT w
przypadku faktur otrzymywanych w związku z samochodem wykorzystywanym dla celów
służbowych.
7. Firmanctwo
W praktyce może zdarzyć się, że jakaś znajoma osoba bądź ktoś z rodziny, poprosi o
założenie na siebie działalności gospodarczej po to, by ta osoba mogła tę działalność
prowadzić. Często osoba ta obiecuje również jakiś udział w zysku takiej działalności. Należy
zauważyć, że powyższe zachowanie nie tylko ma swoje konsekwencje w podatkach, ale
również w prawie karnym skarbowym. Na gruncie prawa podatkowego odpowiedzialność
obu stron tego procederu jest solidarna. Na gruncie prawa karnego skarbowego, choć
odpowiedzialność za przestępstwo firmanctwa ponosi wyłącznie firmant, trudno jednak

przyjąć całkowity brak odpowiedzialności drugiej osoby. Przyjmuje się, że może ponieść
odpowiedzialność za tzw. firmanctwo bierne w formie współsprawstwa bądź pomocnictwa.
Nie warto zatem ulegać mrzonkom o dużych zyskach przy zerowym nakładzie pracy.
8. Brak zgłoszenia rejestracyjnego bądź aktualizacji danych, w szczególności w
zakresie adresu do korespondencji
Brak zgłoszenia rejestracyjnego bądź aktualizacji danych, zwłaszcza w zakresie adresu do
doręczeń, może skutkować brakiem udziału w postępowaniu podatkowym i wydaniem wobec
podatnika decyzji podatkowej, od której nawet nie będzie miał jak się odwołać. Co więcej,
czyn taki jest również wykroczeniem skarbowym. Zabezpieczając zatem własne interesy,
należy pamiętać, żeby aktualizować wszelkie zmieniane dane, które trzeba podawać
stosownym organom władzy państwowej.
9. Brak weryfikacji kontrahenta i wplątanie się w oszustwo podatkowe
Od jakiegoś czasu sporo mówi się o należytej staranności w doborze kontrahenta, o tzw.
„dobrej wierze”. Pomimo tego, przedsiębiorcy w dalszym ciągu, zauroczeni widmem
szybkiego zysku i pewnej transakcji, dają się wplątać w oszustwo podatkowe. Oczywiście,
wszystko wychodzi na jaw zazwyczaj dopiero w trakcie kontroli podatkowej/postępowania
podatkowego, a wtedy następuje ogromne zdziwienie, że za chwilę może na podatnika zostać
wydana decyzja podatkowa określająca zobowiązanie podatkowe. Zazwyczaj dotyczy to
nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i zadeklarowanego zwrotu VAT, których kwoty
powodują zainteresowanie transakcjami, z którymi te zwroty są związane. Brak należytej
staranności skutkuje nie tylko decyzją podatkową i walką z organem podatkowym, by
udowodnić, że podatnik nie wiedział o żadnym oszustwie i dochował należytej staranności,
ale również ewentualnym postępowaniem karnym skarbowym, które może zakończyć się
pozbawieniem wolności. Dlatego najlepiej jest zapoznać się z instrukcją weryfikacji
kontrahenta wydaną przez Ministerstwo Finansów oraz trzymać się z daleka od transakcji,
które wywołują jakiekolwiek wątpliwości.
10. Wybór błędnego sposobu rozliczenia podatku dochodowego
Co do zasady, mamy dwie formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych: według skali (18% i 32%) oraz liniowo (19%). Jednakże, dla niektórych rodzajów
działalności istnieje również możliwość zastosowania stawki tzw. zryczałtowanego podatku
dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. Stawki te są dużo niższe, np. 5,5% czy
też 8,5%. Nie wszystkie rodzaje działalności mogą jednak z takich stawek skorzystać, a co
więcej, nie każde wykonywane czynności podpadają akurat pod PKD, dla którego
przewidziana została preferencyjna stawka. Co również istotne, niektóre rodzaje
świadczonych usług wyłączają możliwość zastosowania stawek preferencyjnych, o czym tez
nierzadko przedsiębiorcy zapominają. Dlatego tak ważne jest aby, dokonując wyboru

opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, skonsultować swoją decyzję z
profesjonalnym doradcą podatkowym, bądź uzyskać indywidualną interpretację przepisów
prawa podatkowego.
Powyższe błędy w zakresie obowiązków uregulowanych w prawie podatkowym, nie są
jedynymi, które popełniają przedsiębiorcy, ale są jednymi z popełnianych najczęściej.
Posiadając jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy nie ciąży na nas obowiązek, należy to
zweryfikować, konsultując z profesjonalistą, zajmującym się prawem podatkowym na co
dzień.
Autor: Kinga Hanna Stachowiak – Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Prawnej Skarbiec
specjalizującej się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym i zarządzaniu sytuacjami
kryzysowymi. Prezes Zarządu spółek z branży nieruchomości i consultingu biznesowego.

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także