Biuro Rachunkowe Solus Sp. z o.o. - charakterystyka firmy Dodaj firmę

Biuro Rachunkowe Solus Sp. z o.o.

Biuro Rachunkowe SOLUS świadczy usługi w zakresie prowadzenia rachunkowości małych i średnich firm. 

O nas

Biuro Rachunkowe SOLUS Sp. z o.o. działa od 2009 roku w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała na bazie doświadczeń zawodowych zdobytych przez założycieli firmy. Od początku działalności szczególną uwagę przywiązujemy do jakości świadczonych przez nas usług.

Misją Biura Rachunkowego SOLUS Sp. z o.o. jest profesjonalna obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowości i podatków oraz zapewnienie kompleksowego doradztwa rachunkowo-finansowego przedsiębiorcom. Dlatego też znaczną wagę przywiązujemy do dostarczania rzetelnej informacji zarządczej i rachunkowej, która pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami oraz ze specjalistami z dziedziny finansów, prawa, zarządzania i marketingu. Ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość świadczonych usług. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów biuro posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (15.000 EURO) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem (2.000.000 zł).

Usługi rachunkowe świadczone przez Biuro Rachunkowe SOLUS Sp. z o.o. oferowane są po konkurencyjnych cenach. Cena oferowana za usługi księgowe uzależniona jest przede wszystkim od ilości miesięcznie księgowanych dokumentów oraz liczby zatrudnionych pracowników i współpracowników. W przypadku prowadzenia ksiąg handlowych cena uzależniona jest także od stopnia złożoności procesu księgowań. Cena usług proponowana jest Klientom po wnikliwym przeanalizowaniu ich potrzeb, w trakcie bezpośrednich negocjacji.

Zakres naszych usług obejmuje m.in. :

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR)
 • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych m.in. CIT, PIT, VAT oraz pozostałych obligatoryjnych wymaganych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT, UE oraz dokonywanie rozliczeń związanych z obrotem WNT i WDT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w tym sporządzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawianie zmian na kapitale własnym)
 • Monitorowanie i stała analiza kosztów i przychodów
 • Monitorowanie zobowiązań i należności (potwierdzanie sald)

 POZOSTAŁE USŁUGI

 • Pomoc przy podejmowaniu strategicznych decyzji w chwilą podjęcia działalności gospodarczej (zgłoszenia do urzędów, wybór formy opodatkowania, wstępna analiza optymalizacji podatkowej)
 • Audyt ksiąg handlowych pod względem poprawności ich prowadzenia w obszarze  bilansowym i podatkowym
 • Analizy i raporty controllingowe ze szczególnym uwzględnieniem rentowności oraz płynności przedsiębiorstwa
 • Opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont
 • Opracowywanie procedur obiegu dokumentów
 • Reprezentacja podczas  kontroli (podatkowe, audyt księgowy, itp.)

 Oferujemy także nadzór nad służbami księgowymi w przedsiębiorstwie.

 DOTACJE UE

 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji koniecznej do zrefundowania kosztów w ramach prowadzonych projektów
 • Przygotowywanie okresowych, wskazanych we wnioskach, sprawozdań, wniosków o płatność pośrednią oraz rozliczeń końcowych
 • Reprezentacja podczas kontroli projektów finansowanych z funduszy europejskich
 • Controlling na potrzeby bieżącego ustalania planu wydatków
 • Przygotowanie wniosków w aplikacji „Generator wniosków” stworzonego na potrzeby dokonywania rozliczeń

KADRY

Administrację kadr, w ramach której oferujemy:

 • Prowadzenie teczki akt osobowych
 • Przygotowywanie dokumentacji do zawarcia stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i wypowiedzeń
 • Naliczanie wymiaru i rozliczanie wykorzystanych urlopów
 • Rozliczanie ewidencji czasu pracy
 • Prowadzenie dokumentacji związanej m.in. z nieobecnościami pracowników, zajęciami komorniczymi, świadczeniami pracowniczymi

Administrację płac, w ramach której oferujemy:  

 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanych przychodów
 • Naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Rejestrację i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
 • Obsługa rozliczeń PFRON oraz składanie deklaracji e-PFRON
 • Prowadzenie kart zasiłkowych
 • Sporządzanie list płac dla członków Rad Nadzorczych
 • Sporządzanie deklaracji  podatkowych PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR, PIT 8C
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu
 • Sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA)


Dostępni w biurze
Konsultacje
prawnicze
Biegły
rewident
Dradca
gospodarczy
Doradca
finansowy
Szkolenia
BHP
Udogodnienia
Parking
dla klientów
Przystosowane dla
niepełnosprawnych
Sala
konferencyjna
Odbiór
dokumentów
z biura klienta
Praca w biurze
klienta
Nadzór księgowy
w firmie
Obsługa
informatyczna