Gorące tematy
Czy likwidacja progów ostrożnościowych stanowi zagrożenie dla budżetu państwa?
Wyniki sondażu: sondaż 36 głosów
75%

Tak

27 głosów
22%

Nie

8 głosów
3%

Jest bez znaczenia

1 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Zwrot pieniędzy za zakup kasy fiskalnej
Redakcja
http://sxc.hu/

Zwrot pieniędzy za zakup kasy fiskalnej

Podziel się tym artykułem:   

Zakup kasy fiskalnej to spory wydatek, zwłaszcza, gdy chcemy, aby było to urządzenie połączone z komputerem. W jaki sposób  możemy odzyskać zwrot choć części środków zainwestowanych w kasę?

Warunki i sposób zwrotu pieniędzy za zakup kasy określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących z dnia 19 grudnia 2008 r, które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 roku.
Zgodnie z tymi przepisami, możemy odzyskać do  90% wartości sprzętu, nie więcej jednak niż 700 zł.


Zwrot możemy uzyskać poprzez odliczenie od wysokości naliczonego podatku bądź bezpośrednio na konto. Zatem można wymienioną sumę wykazać podczas rozliczenia za okres w którym została rozpoczęta ewidencja lub też okresy następujące po nim.


Kwota ta, jako należność przysługująca nam z tytułu zakupu kas rejestrujących, wykazana w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy pomiędzy podatkiem należnym, a podatkiem naliczonym (zgodnie z art. 86 ustawy o VAT). Jeżeli wysokość tej kwoty jest równa lub przewyższa wartość podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może odzyskać zwrot określonej prawem nierozliczonej wcześniej należności za zakup kasy, jednak jej wysokość w danym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć:

 • 25 % kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem (jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne) lub
 • 50 % kwoty określonej w punkcie powyżej (jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne).

 

Konieczne jest także posiadanie faktury wykazującej poniesiony koszt, a także dowód zakupu poświadczający dokonanie naszej transakcji. Faktura ta powinna być w całości opłacona (zatem potrzebny będzie również dowód zapłaty), inaczej nie będzie można ubiegać się o zwrot.

Możemy również odzyskać część wydatku poniesionego na zakup kasy rejestrującej bezpośrednio jako zwrot należności na rachunek bankowy. Mogą go otrzymać osoby, które są zwolnione z obowiązku opłacania podatku od towarów i usług (np. osoby świadczące usługi opieki zdrowotnej). Aby go otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu. Długość czasu oczekiwania na zwrot to maksimum 25 dni.

Zwrot jest dokonywany na wniosek, który kierujemy do właściwego urzędu skarbowego. Do wniosku należy dołączyć również dane podmiotu odpowiedzialnego za techniczny serwis kas (który dokonywał fiskalizacji naszego urządzenia), oryginał faktury potwierdzającej zakup (wraz z dowodem opłaty całości należnej kwoty za kasę), informację o numerze naszego rachunku bankowego. (W przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – także fotokopię świadectwa przeprowadzonej ponownie legalizacji taksometru współpracującego z kasą fiskalną).
W celu uzyskania zwrotu należy zgłosić do urzędu, jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania, pisemne oświadczenie o liczbie kas rejestrujących oraz miejscu (adresie) ich użytkowania. Jeżeli używamy tylko jednej kasy, nasze zgłoszenie może być tożsame z formularzem zgłoszenia o miejscu instalacji takiego urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i kryteriami dotyczącymi odpowiednich warunków technicznych dotyczących ich użytkowania i rejestracji. Takie zgłoszenie jest dokonywane niejako automatycznie przy okazji instalacji i wprowadzenia do użytku kasy rejestrującej. W takim przypadku, jeżeli zgłoszenie to zostało dokonane przed rozpoczęciem okresu ewidencjonowania – nie musimy zgłaszać tego faktu po raz drugi, w osobnym oświadczeniu.

 

Podatnicy, którzy:

 • rozpoczęli ewidencjonowanie w obowiązującym ich terminie,
 • złożyli zgłoszenie o liczbie i miejscu użytkowania kas rejestrujących,
 • zgłosili fakt instalacji urządzenia rejestrującego zgodnie z obowiązującymi je wytycznymi dotyczącymi prawidłowości ich używania i posiadania zgodnie z wymogami technicznymi i warunkami, które muszą spełniać kasy rejestrujące
 • mogą otrzymać zwrot części kwoty przeznaczonej na ich zakup.

 


Należy również pamiętać, że w określonych przypadkach będziemy zobligowani do rozliczenia się z odzyskanych środków finansowych, które zostały nam zwrócone za zakup naszych urządzeń rejestrujących. Jeżeli zatem:

 • zaprzestaniemy użytkowania kasy fiskalnej w okresie 3 lat od zgłoszenia faktu jej użytkowania do ewidencji,
 • kasa nie zostanie zgłoszona w określonym terminie do obowiązującego przeglądu technicznego dokonywanego przez uprawniony do tego serwis,
 • przerwiemy prowadzenie naszej działalności w terminie 3 lat od zgłoszenia do ewidencji,
 • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa (zakładu lub oddziału), otwarcie jego likwidacji bądź zostanie ogłoszona jego upadłość w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania,
 • odliczenie zostanie wykonane niezgodnie z przewidzianymi prawem warunkami (np. przypadki wyłudzenia z tytułu zakupu kasy)

 

będziemy obowiązani do zwrotu otrzymanej przez nas kwoty właściwemu nam organowi podatkowemu.

 

 

 

Opracowano na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1509)
Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl