Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Dofinansowanie na założenie firmy
Redakcja
http://sxc.hu/

Dofinansowanie na założenie firmy

Podziel się tym artykułem:   

Po napisaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie, przyszłemu przedsiębiorcy pozostaje już tylko czekać z nadzieją na pozytywne jego rozpatrzenie i szybką odpowiedź. Kiedy już decyzją odpowiednich organów, środki na „rozkręcenie” działalności zostają przyznane beneficjentowi, zaleca się dokładne przestudiowanie umowy o dofinansowanie. To na pewno pozwoli uniknąc wielu problemów.

Jak rozliczyć się z dofinansowania?

Wspomniana umowa o dofinansowanie zawiera wiele obostrzeń i odniesień do innych dokumentów (jest np. ściśle związana z treścią wniosku o przyznanie dofinansowania oraz innymi dokumentami programowymi). Aby w takim wypadku uniknąć problemów z rozliczeniem inwestycji i nieświadomie popełnionych błędów, należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy.

Daty rozpoczęcia i zakończenia projektu są niezwykle ważne przy wykonywaniu wszelkich działań. Według treści umowy, tylko te koszty, które zostaną poniesione i odpowiednio udokumentowane w tym terminie (początek i koniec realizacji projektu), zostaną zaliczone do kosztów kwalifikowanych.

Równie ważna jest forma płatności za poniesione wydatki. Umowa może nakładać na beneficjenta wymóg regulowania należności finansowych jedynie przy pomocy przelewów bankowych. Jednak bywa i tak, że płatność gotówką jest dopuszczalna np. do określonej z góry kwoty. W celu uniknięcia wszelkich komplikacji i ewentualnych błędów, bezpieczniej jest trzymać się jednej reguły, według której wszelkie płatności związane z korzystaniem ze środków dofinansowania będą dokonywane przy pomocy przelewów bankowych z firmowego konta bankowego.

Wymagane dokumenty rozliczeniowe

Do dokumentów rozliczeniowych należy zaliczyć wniosek o płatność i sprawozdanie z realizacji projektu lub też sam wniosek zawierający elementy sprawozdania. Wyróżnia się trzy rodzaje wniosków o płatność: wniosek o płatność zaliczkową, pośrednią (częściową) oraz końcową. Ten ostatni należy do najczęściej stosowanych. Wniosek o płatność końcową wraz ze sprawozdaniem końcowym dotyczy całości projektu i opisuje wszystkie zrealizowane etapy. Ten rodzaj dokumentu składa się zazwyczaj do 25/ 30 dni od zakończenia projektu.

Należy również zwrócić uwagę na resztę dokumentów, które stanowią niezbędny element do pełnej i przejrzystej deklaracji poniesionych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Umowy na wykonanie prac lub dostawy oraz faktury zakupu to dwa kluczowe dokumenty realizacji projektu. Wśród pozostałych wymienia się m.in. dokumentację potwierdzającą wybór dostawcy w sposób przejrzysty i gospodarny, dokumenty potwierdzające dokonanie przelewu, protokół odbioru lub dowód przyjęcia środka trwałego (OT) – potwierdza fizyczne nabycie danego dobra.

Wystarczy pamiętać i skrupulatnie stosować się do dwóch głównych zasad w trakcie realizacji danego projektu i dokumentowania poniesionych wydatków. Wszystkie daty w dokumentach rozliczeniowych muszą zgadzać się z terminami danego działania przyjętymi w harmonogramie i kosztorysie zawartymi w umowie dotacyjnej. Niezwykle istotna jest również zgodność dokumentów z formalno-prawnymi wymogami (poprawne adresy, nazwy, NIP-y dostawcy i odbiorcy, prawidłowe daty, numery dokumentów księgowych, podane kwoty netto, brutto oraz kwoty VAT).

Zakupy poza granicami kraju

Przedsiębiorca, który decyduje się na dokonanie zakupów zagranicą powinien pamiętać o zebraniu dokumentacji celnej oraz informacji o kursie waluty zarówno z dnia księgowania faktury jak i z dnia dokonania przelewu. Przy czym należy pamiętać, że po przeliczeniu kosztów w walucie obcej na złotówki (zgodnie z wymienionymi kursami) za koszty kwalifikowane uznaje się kwotę niższą.

W przypadku zakupu używanych środków trwałych należy złożyć oświadczenie, że w okresie siedmiu lub dziesięciu lat poprzedzających wniesienie wniosku o dofinansowanie, środek ten nie został nabyty z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Często wymagana jest również wycena niezależnego rzeczoznawcy.

W przypadku wykrycia pewnych błędów w sposobie ujęcia kosztów oraz wskaźników w dokumentacji aplikacyjnej, warto wiedzieć, że istnieje możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie i kosztorysie. W tym celu należy przygotować odpowiedni aneks do umowy, tak aby uzyskał on następnie akceptację instytucji przyznającej wsparcie.

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl